Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 93/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 8/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/17

"Sl. list APV" 42/17

"Sl. list grada Beograda" 72/17

"Sl. list grada Čačka" 15/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/17

"Sl. list grada Kikinde" 21/17

"Sl. list grada Kragujevca" 24/17

"Sl. list grada Kraljeva" 21/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 11/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 88/17

"Sl. list grada Novog Sada" 47/17

"Sl. list grada Pančeva" 22/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 8/17

"Sl. list grada Sombora" 9/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/17

"Sl. list grada Subotice" 25/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/17

"Sl. list grada Vršca" 16/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/17

"Sl. list opština Srema" 27/17

"Sl. list opštine Inđija" 19/17

"Sl. list CG" 64/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 90/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 93/17 od 16. oktobra 2017. godine

Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije

Odluka o obrazovanju Radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bali Nature")

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10092/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10093/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10094/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10097/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10106/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10107/2017)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 8/17 od 30. avgusta 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/17 od 2. oktobra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta "Upravljanje slivom reke Drine na...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

"Sl. list APV", br. 42/17 od 20. septembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o uslovima i načinu dodele sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne Pokrajine

"Sl. list grada Beograda", br. 72/17 od 3. oktobra 2017. godine

Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta Gradske opštine Zvezdara u 2017. godini

Odluka o izdavanju biltena Gradske opštine Zvezdara

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata i programa crkava i verskih zajednica u 2017. godini (opština Zvezdara)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

"Sl. list grada Čačka", br. 15/17 od 6. septembra 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Kolektivni ugovor JKP "Moravac" Mrčajevci

Kolektivni ugovor u JKP "Parking servis" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Jagodina

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 21/17 od 3. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/17 od 30. avgusta 2017. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/17 od 20. septembra 2017. godine

Odluka o postavljanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/17 od 21. juna 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi (opštine Medveđa)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Medveđa za 2015. godinu

Kadrovski plan opštine Medveđa

Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 88/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o naknadama odbornika u Skupštini Gradske opštine Crveni Krst (grad Niš)

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Crveni Krst (grad Niš)

Statut Gradske opštine Crveni Krst (Prečišćen tekst) (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/17 od 9. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 22/17 od 6. septembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/17 od 5. jula 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji Grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (na teritoriji Grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2015. godinu

Odluka o određivanju prostora na teritoriji Grada Požarevca na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje

Odluka o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

Poslovnik Skupštine Grada Požarevca (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2017. godinu

Odluka o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/17 od 23. avgusta 2017. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta JKP "Parking servis Sombor" Sombor - prečišćen tekst

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji grada Sombora - prečišćen tekst -

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta - prečišćen tekst - (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 25/17 od 4. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na Regionalni plan upravljanja otpadom za period od 2017-2027. godine za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/17 od 19. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/17 od 12. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave grada Vršca za 2017. godine

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/17 od 28. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Statuta grada Zrenjanina

Odluka o ekonomskom osnaživanju žena u gradu Zrenjaninu

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o održavanju komunalne higijene (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija", Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 27/17 od 26. avgusta 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Irig za 2017. godinu

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Inđija", br. 19/17 od 20. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o otpisu potraživanja opštine Inđija prema akcionarskom društvu "Industrija obuće Beograd" Beograd

Odluka o izmeni Odluke o otpisu potraživanja opštine Inđija prema Građevinskom preduzeću "Mostogradnja" AD Beograd i konverziji potraživanja opštine Inđija u trajni ulog opštine Inđija u kapitalu Građevinskog preduzeća "Mostogradnja" AD Beograd

Odluka o taksi prevozu (opština Inđija)

Kodeks ponašanja zaposlenih u organima opštine (Inđija)

"Sl. list CG", br. 64/17 od 6. oktobra 2017. godine

Pravilnik o radnom vremenu i odmorima kontrolora letenja

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 90/17 od 2. oktobra 2017. godine

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite

Pravilnik o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti socijalne zaštite