Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 18.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 111/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 13/13

"Sl. list APV" 45/13

"Sl. list grada Beograda" 60/13

"Sl. list grada Novog Sada" 58/13

"Sl. list grada Niša" 78/13

"Sl. list grada Kragujevca" 28/13

"Sl. list grada Čačka" 16/13

"Sl. list grada Kruševca" 6/13

"Sl. list grada Kraljeva" 21/13

"Sl. list grada Užica" 17-2/13

"Sl. list grada Pančeva" 16/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 32/13

"Sl. list grada Sombora" 8/13

"Sl. list grada Smedereva" 6/13

"Sl. list grada Loznice" 11/13

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/13

"Sl. list grada Zaječara" 45/13

"Sl. list grada Subotice" 30/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/13

"Sl. list opština Srema" 32/13

"Sl. list opštine Kikinda" 39/13

"Sl. list opštine Inđija" 9/13

"Sl. list CG" 51/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 111/13 od 14. decembra 2013. godine

Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Pravilnik o izmenama Pravilnika o posebnim uslovima koje treba da ispunjavaju zaposleni u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija koji se upućuju na rad u Posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala i ...

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Vladičin Han (Časlav Mladenović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Informativni pres centar opštine Vladičin Han (Branislav Bogdanov)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje, Vladičin Han (Dragan Dimitrijević)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/13 od 30. oktobra 2013. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 13/13 od 27. novembra 2013. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

Zakon o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Export-Import...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 45/13 od 15. novembra 2013. godine

Rešenje (o utvrđivanju Izmena Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu)

Rešenje (o utvrđivanju Izmena i dopuna Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

Rešenje (o utvrđivanju Izmene Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

"Sl. list grada Beograda", br. 60/13 od 4. decembra 2013. godine

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Sl. list grada Novog Sada", br. 58/13 od 25. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije "Urbanizam" Zavod za urbanizam u Novom Sadu kao javnog preduzeća

Odluka o izmenama Odluke o programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti od lokalnog interesa za 2013. godinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2013. godini (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu

"Sl. list grada Niša", br. 78/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Gadžin Han (za 2014. godinu)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 28/13 od 12. novembra 2013. godine

Pravilnik o radu Gradske uprave za budžet i poreske prihode

Program o sedmoj izmeni Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 16/13 od 22. juna 2013. godine

Odluka o dopunama Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/13 od 22. juna 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač grad (na teritoriji grada Kruševca)

Deklaracija protiv korišćenja, uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) na teritoriji grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/13 od 24. septembra 2013. godine

Dopuna Kolektivnog ugovora (JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo")

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 17-2/13 od 3. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika Gradske skupštine, članova Gradskog veća i upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/13 od 11. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Odluka o usvajanju projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja grada Kraljeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Pančevo u 2013. i 2014. godini

Zaključak (o donošenju Programa pružanja finansijske pomoći socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva za plaćanje usluge grejanja i nabavku energenata za grejanje u 2013. godini)

Zaključak o određivanju naknade članovima Nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 32/13 od 30. oktobra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o parkiranju vozila (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 8/13 od 23. oktobra 2013. godine

Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i Organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/13 od 3. septembra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 11/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Loznice

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Loznice

Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Loznice broj: 06-5/12-1-9 od 1. juna 2012. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/13 od 30. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Rešenje o određivanju posebnih parkirališta u gradu Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/13 od 3. decembra 2013. godine

Ispravka akata objavljenih u "Službenom listu grada Zaječara", br. 43 od 18.11.2013. godine

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 30/13 od 17. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/13 od 25. septembra 2013. godine

Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/13 od 27. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/13 od 4. jula 2013. godine

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (prečišćen tekst)

Odluka o nagradi grada Valjeva (prečišćen tekst)

Odluka o obavezi podnošenja poreske prijave (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 32/13 od 21. novembra 2013. godine

Poslovnik o radu Privremenog organa opštine Pećinci

"Sl. list opštine Kikinda", br. 39/13 od 31. oktobra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/13 od 11. jula 2013. godine

Statut opštine Inđija (Prečišćen tekst)

"Sl. list CG", br. 51/13 od 1. novembra 2013. godine

Zakon o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka

Odluka o dopuni Odluke o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/13 od 5. decembra 2013. godine

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću

Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj