Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 19.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 113/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/17

"Sl. list APV" 54/17

"Sl. list grada Beograda" 89/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 26/17

"Sl. list grada Kragujevca" 30/17

"Sl. list grada Kraljeva" 26/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 21/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 114/17

"Sl. list grada Novog Sada" 59/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 24/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 16/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/17

"Sl. list grada Subotice" 31/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/17

"Sl. list grada Vršca" 19/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 30/17

"Sl. list opština Srema" 35/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 80/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 109/17

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 113/17 od 17. decembra 2017. godine

Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova

Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o zaposlenima u javnim službama

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16 - autentično tumačenje)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/17 od 14. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu udžbenika

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/17 od 24. novembra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o osnivanju Mešovitog komiteta za konzularna pitanja

Memorandum o saradnji u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, BJR Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o učešću u Srednjeevropskom programu univerzitetske razmene ("CEEPUS III")

"Sl. list APV", br. 54/17 od 6. decembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

"Sl. list grada Beograda", br. 89/17 od 29. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Zemun

Odluka o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Uputstvo o izmenama Uputstva o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i ...

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Pravilnik o uslovima i postupku dodele novogodišnjih paketića deci grada Kikinde - kutija želja

Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/17 od 24. novembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA SERVIS - 2" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 26/17 od 22. novembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/17 od 22. novembra 2017. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 114/17 od 8. novembra 2017. godine

Statut Gradske opštine Palilula (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 59/17 od 5. decembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Koceljeva

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 16/17 od 29. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/17 od 17. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 31/17 od 22. novembra 2017. godine

Ispravka Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/17 od 3. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2018. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 19/17 od 1. novembra 2017. godine

Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 30/17 od 8. novembra 2017. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 35/17 od 10. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2018. godinu (oština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 80/17 od 1. decembra 2017. godine

Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 109/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu