Trenutno u Ekspertu

Propisa: 130463

Službenih mišljenja: 16600

Sudske prakse: 9506

Modela akata: 868

Obrazaca: 38202

Podzakonskih akata: 96904

Prečišć. tekstova: 29481

Propisa CG: 1904

Propisa R.Srpske: 2336

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 19.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 98/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/18

"Sl. list APV" 56/18

"Sl. list grada Beograda" 108/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/18

"Sl. list grada Kikinde" 31/18

"Sl. list grada Kragujevca" 31/18

"Sl. list grada Kraljeva" 28/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 51/18

"Sl. list grada Pančeva" 29/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 11/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 21/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 27/18

"Sl. list grada Užica" 43/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 15/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 42/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/18

"Sl. list opština Srema" 31/18

"Sl. list opštine Beočin" 11/18

"Sl. list opštine Inđija" 24/18

"Sl. list CG" 78/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 108/18

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 98/18 od 14. decembra 2018. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu

Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice

Uredba o uslovima za određivanje privremenog graničnog prelaza

Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2018. godinu

Odluka (o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 11. januar 2026. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 17. januar 2022. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 18. januar 2029. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 21. februar 2021. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 25. januar 2022. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 31. januar 2024. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 7. februar 2024. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 8. februar 2034. godine)

Odluka o izboru sudije (Danijela Bujić)

Odluka o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Odluka o utvrđivanju Doma Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju sela Gostuše kod Pirota za prostorno kulturno-istorijsku celinu

Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa ("Resava-gas" d.o.o. Svilajnac)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0158/18-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MACANUDO INSPIRADO ORANGE PETIT PIRAMIDE")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12046/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12045/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12048/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12049/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12050/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12053/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12054/2018)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Dimitrovgrad, Republika Srbija i opštine Dimitrovgrad, Republika Bugarska

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za rad članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Požarevac (Vladimir Stojimirović)

Rešenje o postavljenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu (Miloš Ćirić)

Rešenje o postavljenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu (Vladan Krasavac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dr Nenad Dolovac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Miloš Tomić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (doc. dr Željko Radovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju (prof. dr Nebojša Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine (dr Tamara Perunović Ćulić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Petar Petković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Dragana Gođevac Obradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (dr Sofija Radulović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Boško Umetić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Milica Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Saša Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Slavica Trifunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Željko Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (prof. dr Miloš Banjac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta (Slavka Lakićević)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta (Snežana Klašnja)

Rešenje o razrešenju člana Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti (mr Miloš Janković)

Rešenje o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o razrešenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu (Božidar Stojiljković)

Rešenje o razrešenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu (Dragoslav Milanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice (Siniša Trkulja)

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Saveta za pitanja starosti i starenja (mr Miloš Janković)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12152/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12153/2018)

Indeksi potrošačkih cena za novembar 2018. godine

Ispravka Pravilnika o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama

Ispravka Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po...

Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/18 od 17. decembra 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/18 od 10. decembra 2018. godine

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Sporazum između Republike Srbije i Republike Mjanmarske Unije o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko- konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o ispravci datuma stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), sačinjena u Roterdamu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata izdatih od strane...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Nagoja protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti urbanizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međunarodnom drumskom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanju prirode

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica

"Sl. list APV", br. 56/18 od 28. novembra 2018. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Uputstvo o pripravnosti zaposlenih

"Sl. list grada Beograda", br. 108/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (grad Beograd)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (grad Beograd)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke,...

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/18 od 27. septembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Jagodine

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 31/18 od 5. decembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Kikinde za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu...

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/18 od 28. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 28/18 od 19. novembra 2018. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih fiksnih telefona u organima i službama grada Kraljeva

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona gradske uprave grada Kraljeva

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/18 od 8. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o Komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (opština Lebane)

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, diskoteka, objekata brze hrane i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 51/18 od 30. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 29/18 od 14. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (sa Elaboratom o planu razvoja mreže javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva za period od 2018. do 2026. godine)

Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za konstituisanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Pančeva

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 11/18 od 19. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 21/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/18 od 27. novembra 2018. godine

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 43/18 od 25. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Kadrovskog plana gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Užica za 2018. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada …

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/18 od 19. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja (grad Vranje)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/18 od 15. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. god. (grad Zaječer)

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/18 od 28. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

"Sl. list opština Srema", br. 31/18 od 5. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2019. godinu (opština Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/18 od 11. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list opštine Inđija", br. 24/18 od 26. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 78/18 od 4. decembra 2018. godine

Zakon o državnoj upravi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 108/18 od 22. novembra 2018. godine

Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti