Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 43/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/11

"Sl. list APV" 6/11

"Sl. list grada Beograda" 15/11

"Sl. list grada Novog Sada" 17/11

"Sl. list grada Niša" 24/11

"Sl. list grada Kragujevca" 13/11

"Sl. list grada Čačka" 4/11

"Sl. list grada Kruševca" 1/11

"Sl. list grada Kraljeva" 27/10

"Sl. list grada Užica" 4/11

"Sl. list grada Pančeva" 7/11

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/11

"Sl. list grada Sombora" 4/11

"Sl. list grada Smedereva" 3/11

"Sl. list grada Loznice" 2/11

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/11

"Sl. list grada Zaječara" 9/11

"Sl. list grada Subotice" 10/11

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/11

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/11

"Sl. glasnik grada Jagodina" 2/11

"Sl. glasnik grada Leskovca" 8/11

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/11

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/11

"Sl. list opština Srema" 11/11

"Sl. list opštine Kikinda" 13/11

"Sl. list CG" 24/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 59/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 43/11 od 14. juna 2011. godine

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Zakon o izmenama Zakona o akcizama

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2011. godini

Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa radova na osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

Odluka Ustavnog suda IUz broj 198/2009 od 20. aprila 2011. godine (odnosi se na Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine)

Odluka o bližim uslovima i maksimalnim visinama ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i načinu ulaganja te imovine u inostranstvu

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka

Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanice od 50 dinara

Odluka o izmeni Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Odluka o postupku kontrole menjačkih poslova

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Branimir Vojnović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Miroslav Bulatović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svetlana Konstantinović)

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kamatne stope koju Narodna banka Srbije plaća na devizna sredstva Centralnog registara, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Odluka o puštanju u opticaj novčanice od 50 dinara

Odluka o sadržini dokumenata i dokaza koji se podnose uz zahtev za izdavanje dozvole za rad banke za posebne namene

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Odluka o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4442/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4440/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4469/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4441/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4443/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4466/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4467/2011)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Za dobrotu svaki dan je dobar dan" za 2010. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Za dobrotu svaki dan je dobar dan" za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2011. godinu

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4630/2011)

Izmene i dopune Statuta Lekarske komore Srbije

Uputstvo o izmenama Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 43/11)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/11 od 6. juna 2011. godine

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2011/2012. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2011/2012. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/11 od 27. maja 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Japana o ukidanju viza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 6/11 od 6. maja 2011. godine

Pokrajinska uredba o izmeni i dopuni Pokrajinske uredbe o zaduženju Autonomne Pokrajine Vojvodine (prihvatanju obaveze otplate duga) za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2011/2012. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u školskoj…

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2011/…

Rešenje o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine" ("DOLINE" AD, za dva proizvoda: sveže povrće - paradajz i krastavac)

Rešenje o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine" ("Repro trade" d.o.o., za proizvod pahuljice od celog zrna žitarice GOLD WHOLE GRAIN FLAKES)

Rešenje o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine" (VINARIJA KOVAČEVIĆ d.o.o., za proizvod belo suvo stono vino CHARDONNAY 2009)

"Sl. list grada Beograda", br. 15/11 od 31. maja 2011. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove grada Beograda

"Sl. list grada Novog Sada", br. 17/11 od 9. maja 2011. godine

Ispravka Odluke o držanju domaćih životinja (na teritoriji Grada Novog Sada)

Plan detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu

"Sl. list grada Niša", br. 24/11 od 27. aprila 2011. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora i izvršitelja Lokalne poreske administracije opštinske uprave opštine Pirot

Odluka o izmeni Odluke o obezbeđivanju prava na pomoć u kući građana i normativima i standardima za obavljanje delatnosti

Odluka o porezima na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji opštine Pirot)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 13/11 od 27. aprila 2011. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kragujevca, Republika Srbija i opštine Bar, Crna Gora

Program o drugoj izmeni Programa za podsticaj preduzetništva u 2011. godini (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 4/11 od 17. marta 2011. godine

Statut (Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka")

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/11 od 29. januara 2011. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kategorija invalida koji mogu besplatno da koriste javna parkirališta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu pružanja pravne pomoći građanima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o organizaciji, delokrugu i radu zaštitnika građana grada Kruševca

Program uređivanja građevinskog zemljišta i ulaganja u komunalne objekte, puteve i drugo za 2011. godinu (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/10 od 29. decembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva

Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 4/11 od 2. marta 2011. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom "Ponikve" u Užicu i obavljanje aerodromskih usluga

"Sl. list grada Pančeva", br. 7/11 od 15. aprila 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2011. godinu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/11 od 20. aprila 2011. godine

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 4/11 od 4. maja 2011. godine

Rešenje o obrazovanju cena iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima (grad Sombor)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/11 od 29. aprila 2011. godine

Odluka o uklanjanju objekata (na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 2/11 od 22. marta 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Odluka o komunalnoj policiji Grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/11 od 25. marta 2011. godine

Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju Regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama grada Šapca i grada Sremske Mitrovice

Zaključak (o prihvatanju Sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju Regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama grada Šapca i grada Sremske Mitrovice)

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/11 od 13. aprila 2011. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o dopuni odluka Skupštine grada Zaječara

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i zadataka u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 10/11 od 14. aprila 2011. godine

Odluka o donošenju dopune Plana za postavljanje manjih montažnih objekata (kiosci) na teritoriji grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/11 od 2. aprila 2011. godine

Pravilnik o naknadi troškova i drugih primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica u organima opštine (Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/11 od 26. aprila 2011. godine

Odluka o naknadama odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Kostolac, članova Veća Gradske opštine Kostolac i članova stalnih i povremenih radnih tela Veća Gradske opštine Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/11 od 4. aprila 2011. godine

Odluka (o zaključivanju sporazuma - ugovora o zajedničkom prijemu odnosno finansiranju plata za 50 radnika na određeno vreme u Industriji kablova u Jagodini i 50 radnika na određeno vreme u "Jagodinskoj pivari" u Jagodini)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/11 od 14. aprila 2011. godine

Odluka o komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Lebane

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/11 od 13. aprila 2011. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate i izvršitelja prinudne naplate izvornih prihoda (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/11 od 4. marta 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni odluka kojima su utvrđene novčane kazne za prekršaje

Rešenje o utvrđivanju cena "Službenog glasnika grada Vranja" za 2011. godinu

"Sl. list opština Srema", br. 11/11 od 5. maja 2011. godine

Program zaštite životne sredine na teritoriji opštine Inđija za 2011. godinu

"Sl. list opštine Kikinda", br. 13/11 od 30. maja 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete (opština Kikinda)

"Sl. list CG", br. 24/11 od 13. maja 2011. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 59/11 od 6. juna 2011. godine

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja