Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 20.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 112/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/14

"Sl. list APV" 35/14

"Sl. list grada Beograda" 70/14

"Sl. list grada Novog Sada" 48/14

"Sl. list grada Niša" 73/14

"Sl. list grada Kragujevca" 30/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 3/14

"Sl. list grada Kraljeva" 18/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 15/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 4/14

"Sl. list grada Loznice" 5/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 39/14

"Sl. list grada Subotice" 28/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 16/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 8/14

"Sl. list opština Srema" 19/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 37/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 78/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 112/14 od 16. oktobra 2014. godine

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Odluka (o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca, Vera Studen)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (AD ZIP "SLOGA", Kanjiža)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Društvo Beogas d.o.o.)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (INTERKLIMA d.o.o. Vrnjačka Banja)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Gradska toplana", Zrenjanin)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Vrbas-gas", Vrbas)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP Elgas Senta)

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (JUGOROSGAZ AD Beograd)

Odluka o utvrđivanju cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JUGOROSGAZ AD, Beograd)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/14 od 29. avgusta 2014. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/14 od 8. oktobra 2014. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji

"Sl. list APV", br. 35/14 od 10. septembra 2014. godine

Pokrajinska uredba o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 70/14 od 18. septembra 2014. godine

Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021.

"Sl. list grada Novog Sada", br. 48/14 od 10. septembra 2014. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Programa unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2014. godini

Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2014. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 73/14 od 1. septembra 2014. godine

Odluka o načinu i kriterijumima utvrđivanja aerodromskih naknada (JP "Aerodrom Niš")

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i kriterijumima utvrđivanja aerodromskih naknada)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/14 od 8. septembra 2014. godine

Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/14 od 19. juna 2014. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025.

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca - Prečišćen tekst -

"Sl. list grada Kraljeva", br. 18/14 od 10. jula 2014. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 15/14 od 14. avgusta 2014. godine

Odluka o davanju u zakup ateljea (grad Pančevo)

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica na životnu sredinu

Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Zaključak o pokretanju inicijative za izmenu važećih planskih dokumenata

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/14 od 23. jula 2014. godine

Pravilnik fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva

Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Smedereva

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 5/14 od 30. juna 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 39/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji Grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 28/14 od 6. avgusta 2014. godine

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 16/14 od 28. jula 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/14 od 29. avgusta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 19/14 od 18. jula 2014. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severne obilaznice Pećinaca (veza državnog puta II A 128 i državnog puta II A 120)

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Delta Real Estate d.o.o. Beograd na k.p. br. 5643/1, k.o. Nova Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 37/14 od 5. septembra 2014. godine

Uredba o sprovođenju javnih nabavki za diplomatsko-konzularna predstavništva, vojno-diplomatske predstavnike i jedinice vojske u međunarodnim snagama i mirovnim misijama

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2014. godinu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 78/14 od 5. septembra 2014. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma

Uredba o načinu procjene, uslovima i načinu prodaje i davanja u zakup nekretnina i naplati potraživanja kojim upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske