Trenutno u Ekspertu

Propisa: 151192

Službenih mišljenja: 17638

Sudske prakse: 10251

Modela akata: 938

Obrazaca: 44027

Podzakonskih akata: 112833

Prečišć. tekstova: 34133

Propisa CG: 2250

Propisa R.Srpske: 2793

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 102/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 9/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/17

"Sl. list APV" 46/17

"Sl. list grada Beograda" 78/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 25/17

"Sl. list grada Kragujevca" 27/17

"Sl. list grada Kraljeva" 22/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 15/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 106/17

"Sl. list grada Novog Sada" 52/17

"Sl. list grada Pančeva" 26/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 13/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/17

"Sl. list grada Subotice" 27/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 17/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/17

"Sl. list opština Srema" 32/17

"Sl. list opštine Inđija" 21/17

"Sl. list CG" 71/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 95/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 102/17 od 15. novembra 2017. godine

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš-Merdare

Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

Pravilnik o sprečavanju zagađenja unutrašnjih voda prouzrokovanog plovidbom

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar - Stara Pazova

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Jelena Lazarević)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Marko Popov)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Mirosinka Stevanović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljiljana Pavlović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Momirka Prokić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Olivera Todorović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zagorka Živankić)

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "COUTURE SLIMS")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MARK 1 KING SIZE")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MARK 1 SLIMS")

Rešenje (o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, Tobacco Team d.o.o, Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2016. godinu

Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom (dr Nenad Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Slaviša Antić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Ivana Ćirković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Olivera Jocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Zoran Mišić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Siniša Tanacković)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rešenje o razrešenju i imenovanju visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije

Rešenje o razrešenju načelnika Topličkog upravnog okruga sa sedištem u Prokuplju (Bratislav Jovanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Sava Savić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11171/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11173/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11190/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11191/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11193/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11194/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11198/2017)

Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2017. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 9/17 od 30. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/17 od 13. novembra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti nafte i gasa

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije "Parnog kupatila braće Krsmanović" u Beogradu

Memorandum o razumevanju Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije Bajrakli džamije u Beogradu

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije hamama u okviru kompleksa tvrđave Golubački grad

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti šumarstva

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari

"Sl. list APV", br. 46/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 78/17 od 7. novembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2018. i 2019. godini

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2017. godini

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 25/17 od 26. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kikinde

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Kikinda)

Odluka o poveravanju poslova mesnim zajednicama (grad Kikinda)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/17 od 13. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Gradske turističke organizacije "Kragujevac"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA - TRGOVI CVETNI I NARODNOG FRONTA IZMEĐU BLOKOVA C.2.1. i C.2.2."

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1.1. - KASARNA RADOMIR PUTNIK" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.1.8. i A.1.9. - DOM VOJSKE" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. - BLOK PIONIR" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "RADNA ZONA SOBOVICA 1" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "RADNA ZONA SOBOVICA 1" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA - TRGOVI CVETNI I NARODNOG FRONTA IZMEĐU BLOKOVA C.2.1. I C.2.2." u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.1.8. i A.1.9. - DOM VOJSKE" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. - BLOK PIONIR" u Kragujevcu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1.1. - KASARNA RADOMIR PUTNIK" u Kragujevcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/17 od 5. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva

Odluka o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 15/17 od 1. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava za 2017. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Medveđa za 2017. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bojnik za 2017. godinu

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 106/17 od 18. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Niša i Univerziteta u Nišu

Odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornika, predsednika i članova radnih tela (grad Niš)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Niša

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Niša)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/17 od 8. novembra 2017. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju opštih parkirališta za bicikle na više lokaliteta na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 26/17 od 20. oktobra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Istorijskom arhivu u Pančevu

Politika upravljanja ljudskim resursima u organima grada Pančeva za period od 2017. godine do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 13/17 od 25. oktobra 2017. godine

Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije sa inspekcijom grada Sombora

Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština grada Sombora za koje je obavezna javna rasprava i postupku i načinu sprovođenja javne

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Sombor" Sombor

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Sombor

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Sombor" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Sremska Mitrovica)

Izmena Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 27/17 od 4. oktobra 2017. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine

Odluka o obustavi postupka usklađivanja Generalnog plana Subotica - Palić do 2020. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Opštine Berane, Republika Crna Gora

Rešenje o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine na životnu sredinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva i Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Trgovište

"Sl. list grada Vršca", br. 17/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka 83a ("Novo groblje") u Vršcu

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/17 od 25. oktobra 2017. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 32/17 od 25. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Ruma za 2017. godinu

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima (opština Ruma)

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/17 od 5. oktobra 2017. godine

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Uputstvo o načelima za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 71/17 od 31. oktobra 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o uslugama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 95/17 od 16. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Pravilnik o realizaciji kapitalnih projekata iz sredstava donacije Vlade Republike Srbije