Trenutno u Ekspertu

Propisa: 135372

Službenih mišljenja: 16914

Sudske prakse: 9716

Modela akata: 888

Obrazaca: 39813

Podzakonskih akata: 100637

Prečišć. tekstova: 30677

Propisa CG: 1966

Propisa R.Srpske: 2456

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 20.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 119/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/12

"Sl. list APV" 29/12

"Sl. list grada Beograda" 61/12

"Sl. list grada Novog Sada" 45/12

"Sl. list grada Niša" 83/12

"Sl. list grada Kragujevca" 42/12

"Sl. list grada Čačka" 16/12

"Sl. list grada Kruševca" 8/12

"Sl. list grada Kraljeva" 22/12

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 32/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/12

"Sl. list grada Sombora" 10/12

"Sl. list grada Smedereva" 12/12

"Sl. list grada Loznice" 16/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/12

"Sl. list grada Zaječara" 28/12

"Sl. list grada Subotice" 47/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 25/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 30/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/12

"Sl. list opština Srema" 35/12

"Sl. list opštine Kikinda" 22/12

"Sl. list opštine Inđija" 9/12

"Sl. list CG" 55/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 116/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 119/12 od 17. decembra 2012. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji

Zakon o izmeni Zakona o osiguranju

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o zateznoj kamati

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda "Južni tok"

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora za obavljanje transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti

Pravilnik o bližim uslovima za čuvanje, upravljanje i distribuciju krvi i komponenata krvi

Pravilnik o bližim uslovima, standardima i merama za uspostavljanje sistema kvaliteta u obavljanju transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti

Pravilnik o uslovima i načinu prenosa odobrenja za primenjena geološka istraživanja i odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu

Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2013. godini

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 36)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/12 od 7. novembra 2012. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za reciklažu

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil aviotehničar

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/12 od 22. novembra 2012. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o izručenju

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 29/12 od 25. oktobra 2012. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 61/12 od 13. novembra 2012. godine

Odluka (o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina za 2012. godinu)

Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik radova JKP "Zelenilo Beograd" na uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina za 2012. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 45/12 od 16. novembra 2012. godine

Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje reklamne oznake na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija (JKP "Novosadska toplana")

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2012. godinu

Rešenje o izmeni Programa finansiranja potreba u oblasti sporta za 2012. godinu

Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2012. godinu

Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se mora obavljati auto-taksi prevoz na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 83/12 od 22. oktobra 2012. godine

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Nišu

Odluka o rebalansu budžeta Grada Niša za 2012. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/12 od 9. novembra 2012. godine

Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o položaju, nagradama i naknadama vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka grada Kragujevca

Odluka o izmenama Odluke o gradskom veću (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o izradi Izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava"

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Saobraćajnice od južne obilaznice do matične lokacije Grupe Zastava" na životnu sredinu

Odluka o neizradi strateške procene uticaja izmena i dopuna dela PDR "Matične lokacije grupa Zastava" na životnu sredinu

Odluka o novčanoj nagradi "Akademik Dragoslav Srejović" najuspešnijim učenicima i studentima sa teritorije grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 16/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka (o poveravanju prenosa sednica Skupštine grada Čačka u 2012. godini - TV "Galaksija" Čačak i zajednički TV Telemark Čačak i Moja TV)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka

Izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/12 od 29. septembra 2012. godine

Pravilnik o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiralištima (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu pružanja pravne pomoći građanima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Kruševca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji, delokrugu i radu Zaštitnika građana grada Kruševca

Odluka o merama za zaštitu od buke

Odluka o strateškom partnerstvu za gasifikaciju teritorije grada Kruševca

Odluka o uređenju grada

Rešenje (o produženju roka za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma grada Kruševca za period 2009-2012. godine do 2014. godine)

Rešenje o rasporedu radnog vremena u gradskoj upravi grada Kruševca

Rešenje o utvrđivanju visine zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/12 od 18. oktobra 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/12 od 19. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o izvršnim organima grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja

Odluka o ovlašćenju pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva u oblasti urbanizma i pomoćnika Gradonačelnika grada Pančeva za ekonomski razvoj za pokretanje inicijativa za izradu planskih dokumenata i njihovih izmena i dopuna za grad Pančevo

Odluka o postavljanju spomen ploče (na zgradi Doma omladine Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1380-6 od 12.10.2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad "Solidarnost", Pančevo

Statut Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/12 od 5. oktobra 2012. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 10/12 od 26. septembra 2012. godine

Pravilnik o I izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu narodne kuhinje na teritoriji grada Sombora

Rešenje (o pravu na mesečnu finansijsku pomoć koju ostvaruju nezaposlene trudnice i porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/12 od 25. septembra 2012. godine

Odluka o načinu i kriterijumima za ostvarivanje finansijske pomoći penzionerima grada Smedereva

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplote Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik komunalnih usluga, osim usluga proizvodnje i distribucije vode sa odvođenjem, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik obaveznih troškova sahranjivanja Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja smeća Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 16/12 od 12. oktobra 2012. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave Loznica

Odluka (o usvajanju Pravilnika o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Zaključak (Gradskog veća grada Loznice, broj: 06-17/12-4-10/1)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/12 od 2. oktobra 2012. godine

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije)

"Sl. list grada Zaječara", br. 28/12 od 9. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije

"Sl. list grada Subotice", br. 47/12 od 1. oktobra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na cene odnošenja i deponovanja otpada (JKP "Čistoća i zelenilo", Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (na teritoriji Grada Subotice)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 25/12 od 10. oktobra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Koceljeva)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/12 od 20. septembra 2012. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca (JP "Toplifikacija" Požarevac)

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/12 od 7. novembra 2012. godine

Izmena Programa putovanja delegacije grada Jagodine u Republiku Italiju

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/12 od 28. avgusta 2012. godine

Odluka o pristupanju osnivanja jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i za izdavanje građevinskih dozvola (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o utvrđivanju tržišne cene nepokretnosti po m2 za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2012. godinu (na teritoriji Grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/12 od 30. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama komunalne policije grada Valjeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. list opština Srema", br. 35/12 od 19. oktobra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o platama i ostalim primanjima lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine Pećinci

Odluka o izmeni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama (na teritoriji opštine Pećinci)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone 2.1. u katastarskoj opštini Ašanja

Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Pećinci

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Ruma

Odluka o plaćanju preostalog dela naknade za eksproprisano zemljište u K.O. Šimanovci radi izgradnje ulice-puta S-30 u Šimanovcima

Odluka o sprovođenju mera za otvaranje heliodroma u Šidu

"Sl. list opštine Kikinda", br. 22/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/12 od 19. septembra 2012. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/12 od 2. novembra 2012. godine

Uredba o načinu priznavanja isprava i znakova usaglašenosti

Uredba o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti

Odluka o dopuni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 116/12 od 13. decembra 2012. godine

Zakon o doprinosima

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske