Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 21.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 21.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 72/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/21

"Sl. list APV" 31/21

"Sl. list grada Beograda" 53/21

"Sl. list grada Čačka" 11/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 15/21

"Sl. list grada Kragujevca" 16/21

"Sl. list grada Kraljeva" 22/21

"Sl. list grada Kruševca" 7/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 20/21

"Sl. list grada Loznice" 5/21

"Sl. list grada Niša" 72/21

"Sl. list grada Novog Sada" 29/21

"Sl. list grada Pančeva" 17/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 10/21

"Sl. list grada Smedereva" 4/21

"Sl. list grada Sombora" 7/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/21

"Sl. list grada Subotice" 22/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 12/21

"Sl. list grada Vršca" 3/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 16/21

"Sl. list opština Srema" 22/21

"Sl. list opštine Beočin" 6/21

"Sl. list opštine Inđija" 3/21

"Sl. list CG" 70/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 64/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 72/21 od 16. jula 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, kriterijumima i sadržini projekata za sve vrste geoloških istraživanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Pravilnik o obliku i sadržini inicijative za pokretanje postupka naknadne kontrole

Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-13 Beograd-Valjevo-Loznica sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Andrija Kostić)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Marijana Spišjak)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Olivera Bančak)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Zorica Telečki)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragan Cvetinović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gorica Rašković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Maša Opsenica Vojvodić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Mirjana Istrat)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Olga Božović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ruža Kolarević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vesna Dimitrijević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vojislav Lalović)

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "HOLSTER Tobacco")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Diamond Crown Julius Caeser Pyramid")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac (Vukašin Janjević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac (Aleksandar Rakić)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "HEDON LIFE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 72/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "HEDON LIFE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 72/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 72/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/21 od 29. juna 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Hotelijersko-restoraterski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Poslovni sekretar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar - specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar multimedija" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Turistički tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/21 od 19. jula 2021. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sverdlovske oblasti (Ruska Federacija) o saradnji u oblasti razvoja tehnologija i inovacija

Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda

Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 31/21 od 14. jula 2021. godine

Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Sl. list grada Beograda", br. 53/21 od 25. juna 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Barajevo

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda br. 22 (Ibarska magistrala)

"Sl. list grada Čačka", br. 11/21 od 29. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999 godine u 2021. godini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 15/21 od 5. jula 2021. godine

Odluka o regresiranom i besplatnom prevozu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o Komunalnoj miliciji (grad Kragujevac)

Odluka o osnivanju privrednog društva eKG InfoData doo Kragujevac

Poslovnik Skupštine grada Kragujevca

Kadrovski plan o izmeni Kadrovskog plana zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za 2021. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/21 od 5. jula 2021. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/21 od 27. maja 2021. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Kruševac učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/21 od 10. juna 2021. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (opština Bojnik)

Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava stvarne službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini (opština Crna trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 5/21 od 28. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 72/21 od 6. jula 2021. godine

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Tela za centralizovane javne nabavke (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 29/21 od 28. juna 2021. godine

Pravilnik o merilima i načinu utvrđivanja troškova uklanjanja, smeštaja i čuvanja prinudno uklonjenog urbanog mobilijara, objekata i uređaja, stvari i drugih predmeta i vozila sa javne površine na teritoriji grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 17/21 od 12. jula 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 10/21 od 29. aprila 2021. godine

Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad (opština Bogatić)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/21 od 4. juna 2021. godine

Odluka o finansijskoj podršci energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Smedereva

Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Komunalne milicije grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 7/21 od 10. juna 2021. godine

Pravilnik o postavljanju objekata i uređaja (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/21 od 12. maja 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 22/21 od 1. jula 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/21 od 20. maja 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 12/21 od 3. juna 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o evidenciji i kontroli radnog vremena zaposlenih u organima grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/21 od 25. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca

Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 16/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 22/21 od 8. juna 2021. godine

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/21 od 19. maja 2021. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci i unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/21 od 12. marta 2021. godine

Računovodstvene politike (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 70/21 od 25. jula 2021. godine

Zakon o dopuni Zakona o državnoj upravi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 64/21 od 9. jula 2021. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva