Trenutno u Ekspertu

Propisa: 131868

Službenih mišljenja: 16684

Sudske prakse: 9559

Modela akata: 873

Obrazaca: 38547

Podzakonskih akata: 97991

Prečišć. tekstova: 29803

Propisa CG: 1910

Propisa R.Srpske: 2362

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 21.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 21.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 139/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/20

"Sl. list APV" 59/20

"Sl. list grada Beograda" 122/20

"Sl. list grada Čačka" 25/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 23/20

"Sl. list grada Kikinde" 17/20

"Sl. list grada Kragujevca" 30/20

"Sl. list grada Kraljeva" 44/20

"Sl. list grada Kruševca" 14/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 39/20

"Sl. list grada Loznice" 23/20

"Sl. list grada Niša" 100/20

"Sl. list grada Novog Sada" 49/20

"Sl. list grada Pančeva" 62/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 29/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 13/20

"Sl. list grada Sombora" 24/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 26/20

"Sl. list grada Subotice" 48/20

"Sl. list grada Užica" 46/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 36/20

"Sl. list grada Vršca" 14/20

"Sl. list grada Zaječara" 60/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 36/20

"Sl. list opštine Beočin" 27/20

"Sl. list opštine Inđija" 25/20

"Sl. list CG" 108/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 107/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 139/20 od 19. novembra 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica

Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)

Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)

Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)

Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)

Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)

Odluka (predsednika Vlade broj 035-00-28/2020-01, zaduženje Novice Tončeva)

Odluka o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarska klisura"

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0303/20-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0617/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0617/18-11)

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, privredni subjekt "Centrosinergija" d.o.o. Novi Beograd)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kuršumlija" (Saša Stevanović)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/20 od 10. novembra 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/20 od 7. septembra 2020. godine

Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije

Odluka br. 1/2018 ECAA Zajedničkog komiteta od 3. maja 2018. godine

Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope i Protokola o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma iz Pariza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

"Sl. list APV", br. 59/20 od 12. novembra 2020. godine

Usklađeni dinarske iznose iz Tarife pokrajinskih administrativnih taksi

"Sl. list grada Beograda", br. 122/20 od 4. novembra 2020. godine

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Savski venac

Rešenje o određivanju lokacija za formiranje transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 25/20 od 22. oktobra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 23/20 od 2. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 17/20 od 30. oktobra 2020. godine

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/20 od 29. septembra 2020. godine

Program ekonomskih mera podrške privredi (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 44/20 od 30. oktobra 2020. godine

Pravilnik o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva

Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 14/20 od 21. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 39/20 od 27. oktobra 2020. godine

Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama (opština Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 23/20 od 21. septembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 100/20 od 5. novembra 2020. godine

Rešenje o određivanju javnih parkirališta na teritoriji Grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 49/20 od 29. oktobra 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije

Ispravka Odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad

"Sl. list grada Pančeva", br. 62/20 od 29. oktobra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 29/20 od 9. oktobra 2020. godine

Odluka o prestanku osnivačkih prava Grada Požarevca nad Domom zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 24/20 od 22. oktobra 2020. godine

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji grada Sombora

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 26/20 od 30. septembra 2020. godine

Odluka o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne milicije (grad Sremska Mitrovica)

Izmene i dopune Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 48/20 od 5. novembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 46/20 od 23. oktobra 2020. godine

Izmena Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/20 od 2. novembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 36/20 od 30. oktobra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Vranja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama na teritoriji grada Vranja

Odluka o izmeni Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja

Odluka o promeni Statuta grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 14/20 od 12. septembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina (grad Vršac)

Odluka o dopunama Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama Odluke o održavanju ulica i puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 60/20 od 23. oktobra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 36/20 od 15. oktobra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 27/20 od 20. oktobra 2020. godine

Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova na teritoriji opštine Beočin za agroekonomsku 2015/2016, 2016/2017. i 2017/2018. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 25/20 od 5. oktobra 2020. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 108/20 od 6. novembra 2020. godine

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 107/20 od 28. oktobra 2020. godine

Uredba o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave

Pravilnik o posebnoj i unutrašnjoj kontroli