Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.04.2024.

Ekspert Internet je ažuriran 22.04.2024. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 33/24

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/24

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/23

"Sl. list APV" 12/24

"Sl. list grada Beograda" 35/24

"Sl. list grada Bora" 14/24

"Sl. list grada Čačka" 2/24

"Sl. gl. grada Jagodina" 27/23

"Sl. list grada Kikinde" 3/24

"Sl. list grada Kragujevca" 14/24

"Sl. list grada Kraljeva" 13/24

"Sl. list grada Kruševca" 21/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 9/24

"Sl. list grada Loznice" 7/24

"Sl. list grada Niša" 22/24

"Sl. list grada Novog Sada" 16/24

"Sl. list grada Pančeva" 7/24

"Sl. gl. grada Požarevca" 1/24

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 3/24

"Sl. list grada Smedereva" 6/23

"Sl. list grada Sombora" 3/24

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 1/24

"Sl. list grada Subotice" 8/24

"Sl. list grada Užica" 5/24

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/24

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/24

"Sl. list grada Vršca" 1/24

"Sl. list grada Zaječara" 48/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 3/24

"Sl. list opština Srema" 6/24

"Sl. list opštine Beočin" 15/23

"Sl. list opštine Inđija" 4/24

"Sl. list opštine Šid" 26/23

"Sl. list CG" 34/24

"Sl. glasnik Republike Srpske" 29/24

"Sl. glasnik BiH" 18/24

"Sl. novine Federacije BiH" 13/24

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 33/24 od 18. aprila 2024. godine

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene turističke destinacije Kučajske planine (sa Prostornim planom)

Pravilnik o disciplinskim organima Visokog saveta tužilaštva i disciplinskom postupku

Pravilnik o kriterijumima i pokazateljima vrednovanja rada glavnog javnog tužioca i javnog tužioca

Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta tužilaštva

Pravilnik o postupku izbora člana Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2024. godinu

Odluka o organizaciji i radu Administrativne kancelarije Visokog saveta tužilaštva

Poslovnik o radu Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva

Etički kodeks članova Visokog saveta tužilaštva

Etički kodeks javnih tužilaca

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. Beograd - Stari grad ("Sl. glasnik RS", br. 33/24)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/24 od 19. marta 2024. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (U PRIMENI: od školske 2024/2025. godine)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Elektrotehničar računara" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mašinski tehničar motornih vozila" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mehaničar optike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Saradnik u novinarstvu" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar optike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Vozač motornih vozila" (sa Standardom kvalifikacije)

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole - gimnazije i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena i dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena i dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/23 od 28. decembra 2023. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Opšte uprave za sport Kraljevine Bahrein u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva turizma i sporta Republike Kazahstan

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalnog instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Kambodže

Protokol o fitosanitarnim uslovima za izvoz svežih jabuka iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije "Carina" o saradnji u oblasti carina

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 12/24 od 28. februara 2024. godine

Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite,...

"Sl. list grada Beograda", br. 35/24 od 29. marta 2024. godine

Odluka o drugom privremenom finansiranju Gradske opštine Rakovica za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine

"Sl. list grada Bora", br. 14/24 od 12. aprila 2024. godine

Rešenje o osnivanju Privrednog saveta grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 2/24 od 9. februara 2024. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak

Odluka (o određivanju cena časa usluge pomoć u kući, za 2024. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2024. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 27/23 od 20. decembra 2023. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/24 od 28. februara 2024. godine

Pravilnik o subvencionisanoj potrošnji za pružene komunalne usluge isporuke vode i odvođenje upotrebljenih voda (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/24 od 18. marta 2024. godine

Pravilnik o pripremi, dostavljanju i kontroli nacrta/predloga akata koji se upućuju Gradskom veću (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 13/24 od 22. marta 2024. godine

Obaveštenje (o izvršenom evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom - Srednjovekovni grad Maglič sa zaštićenom okolinom)

"Sl. list grada Kruševca", br. 21/23 od 23. decembra 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 9/24 od 15. februara 2024. godine

Kadrovski plan organa opštine Crna Trava za 2024. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 7/24 od 29. marta 2024. godine

Odluka o usvajanju Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2024. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 22/24 od 6. marta 2024. godine

Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za izbor korisnika usluge personalne asistencije i usluge lični pratilac deteta (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 16/24 od 12. aprila 2024. godine

Rešenje (o odobravanju sredstva Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine)

"Sl. list grada Pančeva", br. 7/24 od 20. marta 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

Odluka o komunalnoj miliciji Gradske uprave grada Pančeva

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/24 od 26. januara 2024. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 3/24 od 9. februara 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim naknadama za korišćenje javnih površina (grad Šabac)

Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Šapca

Kadrovski plan za Gradsku upravu grada Šapca i posebne organizacije grada Šapca za 2024. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/23 od 30. novembra 2023. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Smedereva

Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2024. godini)

"Sl. list grada Sombora", br. 3/24 od 5. marta 2024. godine

3. Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za internu reviziju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Odluka o slavi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/24 od 2. februara 2024. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sremske Mitrovice

"Sl. list grada Subotice", br. 8/24 od 4. aprila 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Subotice

Odluka o Lokalnom ombudsmanu Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 5/24 od 8. februara 2024. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/24 od 18. marta 2024. godine

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu (grad Valjevo)

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu (U PRIMENI: od 1. septembra 2024. godine)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/24 od 1. februara 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Vranje)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Vranje)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava grada Vranja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 1/24 od 14. februara 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 48/23 od 11. decembra 2023. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 3/24 od 29. februara 2024. godine

Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 6/24 od 20. marta 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji Opštine Ruma

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 15/23 od 15. decembra 2023. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2024. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/24 od 14. februara 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 26/23 od 15. decembra 2023. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2024. godinu

"Sl. list CG", br. 34/24 od 12. aprila 2024. godine

Zakon o dopuni Zakona o industrijskim emisijama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 29/24 od 29. marta 2024. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu

"Sl. glasnik BiH", br. 18/24 od 15. marta 2024. godine

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (U PRIMENI: od 24. septembra 2024. godine)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 13/24 od 16. februara 2024. godine

Zakon o posebnom Registru lica pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine