Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 22.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 62/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/13

"Sl. list APV" 26/13

"Sl. list grada Beograda" 28/13

"Sl. list grada Novog Sada" 29/13

"Sl. list grada Niša" 44/13

"Sl. list grada Kragujevca" 14/13

"Sl. list grada Čačka" 11/13

"Sl. list grada Kruševca" 4/13

"Sl. list grada Kraljeva" 11/13

"Sl. list grada Užica" 12/13

"Sl. list grada Pančeva" 6/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/13

"Sl. list grada Sombora" 4/13

"Sl. list grada Smedereva" 4/13

"Sl. list grada Loznice" 4/13

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 4/13

"Sl. list grada Zaječara" 22/13

"Sl. list grada Subotice" 18/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 9/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 10/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/13

"Sl. list opština Srema" 20/13

"Sl. list opštine Kikinda" 12/13

"Sl. list opštine Inđija" 5/13

"Sl. list CG" 30/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 57/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 62/13 od 16. jula 2013. godine

Zakon o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

Zakon o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Pravilnik o utvrđivanju standardnih modela ugovora i predugovora o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, Branimir Janković)

Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni električne energije za javno snabdevanje

Odluka o dopunama Odluke o obavljanju poslova s finansijskim derivatima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prekonoćnim pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu

Odluka o izmeni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama evra

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-5763/2013)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-5762/2013)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Ugande u Republici Srbiji

Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Montevideu, Istočna Republika Urugvaj (Danijel Klisić Di Vijetri)

Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Rosariju, Republika Argentina (Marija Ester Stamatović de Bolis)

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Javni poziv za upis udela bez naknade (Društvo za poljoprivrednu proizvodnju "Mladost" d.o.o. Botoš)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 62/13)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 62/13)

Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem

Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/13 od 9. jula 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/13 od 16. jula 2013. godine

Sporazum između Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Mjanmarske unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko- konzularnih predstavništva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 26/13 od 3. jula 2013. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 28/13 od 7. juna 2013. godine

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama IV-01 broj 344.16 - 689/12 od 4. maja 2012. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone u Vrčinu, gradska opština Grocka

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Triše Kaclerovića, gradska opština Voždovac

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin

"Sl. list grada Novog Sada", br. 29/13 od 17. juna 2013. godine

Rešenje o radnom vremenu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

"Sl. list grada Niša", br. 44/13 od 10. juna 2013. godine

Izmena i dopuna Pravilnika o kategorizaciji sportova i kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta

Odluka o dopunama Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Pirot)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci (na teritoriji opštine Pirot)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/13 od 29. aprila 2013. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o zaduživanju grada Kragujevca za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Sl. list grada Čačka", br. 11/13 od 24. aprila 2013. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/13 od 27. aprila 2013. godine

Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 11/13 od 4. juna 2013. godine

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u Gradskoj upravi grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 12/13 od 30. maja 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/13 od 20. juna 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2013. godinu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/13 od 11. juna 2013. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 4/13 od 26. aprila 2013. godine

Druga izmena Pravilnika o postavljanju letnjih bašta na teritoriji Grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/13 od 25. aprila 2013. godine

Odluka o načinu ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju za korisnike sa teritorije grada Smedereva

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju u dugoročni zakup neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 4/13 od 26. aprila 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/13 od 30. aprila 2013. godine

Odluka o Mesnim zajednicama (na teritoriji grada Sremske Mitrovice)

"Sl. list grada Zaječara", br. 22/13 od 24. juna 2013. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 18/13 od 11. juna 2013. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 9/13 od 24. maja 2013. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti JKP "Toplana-Šabac" na cene grejanja)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/13 od 13. juna 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o mesnim zajednicama

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/13 od 13. juna 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/13 od 6. juna 2013. godine

Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Leskovca

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/13 od 18. marta 2013. godine

Odluka o dopunama Odluke o nagradi grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na pomoć nezaposlenim porodiljama

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Sl. list opština Srema", br. 20/13 od 13. juna 2013. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini Opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 12/13 od 29. aprila 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju montažnih objekata i uređaja na javnim površinama

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu nezaposlenim porodiljama (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/13 od 30. aprila 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmeni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Inđija

Odluka o potvrđivanju članstva opštine Inđija u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

"Sl. list CG", br. 30/13 od 28. juna 2013. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 57/13 od 8. jula 2013. godine

Uredba o uslovima i postupku direktnog zaduživanja fondova socijalne sigurnosti

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske