Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114776

Službenih mišljenja: 15577

Sudske prakse: 8936

Modela akata: 811

Obrazaca: 33076

Podzakonskih akata: 84959

Prečišć. tekstova: 25914

Propisa CG: 1716

Propisa R.Srpske: 2101

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 22.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 99/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/12

"Sl. list APV" 26/12

"Sl. list grada Beograda" 49/12

"Sl. list grada Novog Sada" 34/12

"Sl. list grada Niša" 77/12

"Sl. list grada Kragujevca" 37/12

"Sl. list grada Čačka" 16/12

"Sl. list grada Kruševca" 1/12

"Sl. list grada Kraljeva" 17/12

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 30/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/12

"Sl. list grada Sombora" 10/12

"Sl. list grada Smedereva" 11/12

"Sl. list grada Loznice" 12/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 15/12

"Sl. list grada Zaječara" 25/12

"Sl. list grada Subotice" 45/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 9/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 13/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 25/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/12

"Sl. list opština Srema" 31/12

"Sl. list opštine Kikinda" 22/12

"Sl. list opštine Inđija" 9/12

"Sl. list CG" 50/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 94/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 99/12 od 16. oktobra 2012. godine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije

Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obrascu službene legitimacije ovlašćenih carinskih službenika

Pravilnik o načinu obavljanja probne vožnje brodova i o zonama plovidbe brodova

Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Rekovac

Indeksi potrošačkih cena za septembar 2012. godine

Kodeks korporativnog upravljanja

Zaključak (o stavljanju van snage Zaključaka Vlade 05 broj 346-6542/2004-001 i 05 broj 345-3771/2008)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/12 od 14. avgusta 2012. godine

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/12 od 28. septembra 2012. godine

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu "stand by" aranžmana Ujedinjenih nacija

Zakon o potvrđivanju Predloga izmene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda o reformi Odbora izvršnih direktora

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžira

"Sl. list APV", br. 26/12 od 4. oktobra 2012. godine

Odluka o dopuni Odluke o Sekretarijatu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine

Rešenje (o utvrđivanju izmena i dopuna Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu)

"Sl. list grada Beograda", br. 49/12 od 20. septembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije (JKP "Beogradske elektrane")

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Novog Sada", br. 34/12 od 14. septembra 2012. godine

Rešenje o izboru Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Grada Novog Sada (doc. dr Siniša Sević)

Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća Grada Novog Sada (Milan Đukić)

Rešenje o prestanku funkcije zamenika Gradonačelnika Grada Novog Sada (doc. dr Siniša Sević)

Rešenje o razrešenju Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada

Rešenje o razrešenju predsednice Skupštine Grada Novog Sada (Aleksandra Jerkov)

"Sl. list grada Niša", br. 77/12 od 2. oktobra 2012. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici (opština Merošina)

Odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornika, članova Opštinskog veća i članova radnih tela (opština Merošina)

Odluka o proširenim pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti na području Opštine Merošina

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/12 od 10. oktobra 2012. godine

Statut Gada Kragujevca - prečišćen tekst -

"Sl. list grada Čačka", br. 16/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka (o poveravanju prenosa sednica Skupštine grada Čačka u 2012. godini - TV "Galaksija" Čačak i zajednički TV Telemark Čačak i Moja TV)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka

Izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/12 od 1. februara 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/12 od 30. avgusta 2012. godine

Rešenje (o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti po vrstama objekata za oporezivanje, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine u gradu Kraljevu)

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/12 od 3. septembra 2012. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (JKP "Grejanje" Pančevo)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Higijena" Pančevo

Odluka (o povećanju cena vode i cena pogrebnih usluga, JKP "Glogonj")

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cena vode i cena pogrebnih usluga, broj 3-1/2012 od 30.01.2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport Pančevo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/12 od 5. oktobra 2012. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 10/12 od 26. septembra 2012. godine

Rešenje (o pravu na mesečnu finansijsku pomoć ostvaruju nezaposlene trudnice i porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 11/12 od 31. avgusta 2012. godine

Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja koji se finansiraju iz budžeta grada...

Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva

Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor usluga u oblasti socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor usluga u oblasti socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta grada Smedereva

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se...

Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma i uslova za izbor korisnika za dodelu humanitarnih paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Smedereva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja koji se...

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor pružaoca usluga iz oblasti...

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma i uslova za izbor korisnika za dodelu humanitarnih paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 12/12 od 4. juna 2012. godine

Odluka o izboru gradonačelnika grada Loznice (Vidoje Petrović)

Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Loznice (Jovan Todorović)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 15/12 od 6. septembra 2012. godine

Odluka o gradskim upravama (Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 25/12 od 14. septembra 2012. godine

Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica (grad Zaječar)

"Sl. list grada Subotice", br. 45/12 od 19. septembra 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/12 od 13. jula 2012. godine

Odluka o drugoj izmeni Statuta opštine Bogatić

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/12 od 3. jula 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu

Odluka o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/12 od 21. septembra 2012. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

Odluka o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini (grad Jagodina)

Poslovnik o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Jagodina

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/12 od 24. jula 2012. godine

Odluka o vodovodu i kanalizaciji na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/12 od 6. jula 2012. godine

Rešenje o izboru gradonačelnika Valjeva (Stanko Terzić)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Valjeva (Mihailo Jokić)

Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Valjeva (Dragoljub Krstić)

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva (Jovan Lukić)

Rešenje o postavljenju sekretara skupštine grada Valjeva (Aleksandar Janković)

"Sl. list opština Srema", br. 31/12 od 17. septembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o platama i naknadi troškova funkcionerima opštine Šid, odbornicima skupštine i članovima radnih tela organa opštine Šid

"Sl. list opštine Kikinda", br. 22/12 od 18. septembra 2012. godine

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/12 od 19. septembra 2012. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 50/12 od 1. oktobra 2012. godine

Pravilnik o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 94/12 od 11. oktobra 2012. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom hidrometeorološkom zavodu