Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 22.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 114/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/17

"Sl. list APV" 54/17

"Sl. list grada Beograda" 90/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 26/17

"Sl. list grada Kragujevca" 30/17

"Sl. list grada Kraljeva" 26/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 21/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 114/17

"Sl. list grada Novog Sada" 59/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 24/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 16/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/17

"Sl. list grada Subotice" 31/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/17

"Sl. list grada Vršca" 19/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 30/17

"Sl. list opština Srema" 35/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 80/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 109/17

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 114/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja

Pravilnik o Sudu časti pri Privrednoj komori Srbije

Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Goč-Gvozdac"

Odluka (o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema, broj 756/2017-D-01/1)

Odluka o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema

Odluka o izmenama Odluke o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

Odluka o izmeni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za granične prelaze u Republici Srbiji

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragoljub Đorđević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Slobodan Igrić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zoran Simić)

Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa ("Rodgas" a.d. Bačka Topola)

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini

Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 149 od 1. decembra 2017. godine

Rešenje (o ispunjavanju uslova za obavljanje kontrole sistema za grejanje, broj 312-01-01278/2017-06)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Montecristo Petit No.2")

Rešenje (V.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0751/16-11)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o raspodeli iskazane dobiti preduzeća prema Finansijskom izveštaju za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Stari grad, Republika Srbija i opštine Stari grad u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Merošina, Republika Srbija i opštine Kozloduj, Republika Bugarska

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "24. novembar", Leposavić (Dragan Barać)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i puteve", Leposavić (Milan Trboljevac)

Uputstvo o izmenama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja

Uputstvo o izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja

Uputstvo o izmenama Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Ispravka Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 148 od 1. decembra 2017. godine

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/17 od 14. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu udžbenika

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/17 od 19. decembra 2017. godine

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva pravde Gruzije u oblasti reforme javne uprave

Memorandum o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske o smanjenju međunarodnih tarifa za roming elektronskih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 54/17 od 6. decembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

"Sl. list grada Beograda", br. 90/17 od 4. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Žabljačke i Bajdine, blokovi E1-E9, za deo Bloka E6, zona V1 uz Bulevar kralja Aleksandra, Gradska ...

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za stambeni kompleks uz Crnotravsku ulicu, gradska opština Savski venac

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

Uputstvo JP "Putevi Beograda" o načinu vršenja Zimske službe na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Pravilnik o uslovima i postupku dodele novogodišnjih paketića deci grada Kikinde - kutija želja

Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/17 od 24. novembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA SERVIS - 2" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR

Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 26/17 od 22. novembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/17 od 22. novembra 2017. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 114/17 od 8. novembra 2017. godine

Statut Gradske opštine Palilula (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 59/17 od 5. decembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Koceljeva

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 16/17 od 29. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/17 od 17. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 31/17 od 22. novembra 2017. godine

Ispravka Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/17 od 3. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2018. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 19/17 od 1. novembra 2017. godine

Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 30/17 od 8. novembra 2017. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 35/17 od 10. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2018. godinu (oština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 80/17 od 1. decembra 2017. godine

Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 109/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu