Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 23.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 23.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 74/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 40/19

"Sl. list grada Beograda" 86/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 24/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 44/19

"Sl. list grada Pančeva" 26/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 14/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 30/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 21/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 74/19 od 18. oktobra 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u julu i avgustu 2018. godine

Uredba o načinu zaključivanja i sadržini okvirnih sporazuma za dodelu kapaciteta železničke infrastrukture

Uredba o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći

Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida

Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka

Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice i načinu regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici

Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji

Odluka o izmenama Odluke o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Mionica

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Ub

Odluka o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju 5. Evropskih univerzitetskih igara

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bariju, Republika Italija

Rešenje (o odobrenju otvaranja putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja, broj 340-01-00650/2019-04)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "DAVIDOFF REACH MAX")

Rešenje (o upisu promena podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Marlboro Red Code")

Rešenje (o upisu u Registar obrađivača duvana, Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije "Dib", Bujanovac)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10270/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10271/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje nadzemnog objekta Merno-regulacione stanice MRS "Gornji Zemun 1", 05 broj 465-10272/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje ulaznog skvera na uglu ulica Drvarske i Vuka Karadžića, 05 broj 465-10268/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10273/2019)

Rešenje (Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-02-56/2019-64)

Rešenje o davanju saglasnosti na otuđenje nepokretnosti Javnog preduzeća "Službeni glasnik", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode "Mokra Gora" d.o.o. za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva "Sava" d.o.o. Šabac za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu cene pristupa i cene pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za realizaciju projekta "Izgradnja autoputa Beograd (Borča) - Zrenjanin"

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" (Bojan Jakovljević)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Bariju, Republika Italija (Đentile Gabriela (Gentile Gabriella))

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice (Lazar Mosurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Snežana Veličković)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Čimiris (Viktor) Ana)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Sadouskaya (Sadovskaja), rođena Gorškova (Konstantin) Maryna (Marina))

Rešenje o razrešenju člana i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije (mr Snežana Kutrički)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" u Beogradu (prof. dr Ivan Gržetić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti (Biljana Blagojević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10463/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10473/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10474/2019)

Rešenje o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti

Naredba o sakupljanju semena hrasta kitnjaka, sladuna, lužnjaka, javora, belog jasena, smrče, crnog i belog bora

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

Ispravka Odluke o broju sudija porotnika u sudovima

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Yala Habibi d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 74/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/19 od 26. septembra 2019. godine

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Dopuna Kataloga Udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 40/19 od 18. septembra 2019. godine

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 86/19 od 30. septembra 2019. godine

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Bojan Cvetković)

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Suzana Pribela)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/19 od 13. septembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kragujevac)

Odluka o ostvarivanju prava na stalnu mesečnu novčanu pomoć deci palih boraca (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/19 od 7. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 44/19 od 18. septembra 2019. godine

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica Hajduk Veljkove i dr Hempta)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštegradskog centra - centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije opštegradskog centra - centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 26/19 od 12. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 14/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 30/19 od 12. septembra 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Kraljevo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 21/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/19 od 23. avgusta 2019. godine

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske