Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 23.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 23.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 112/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/13

"Sl. list APV" 45/13

"Sl. list grada Beograda" 60/13

"Sl. list grada Novog Sada" 65/13

"Sl. list grada Niša" 78/13

"Sl. list grada Kragujevca" 32/13

"Sl. list grada Čačka" 19/13

"Sl. list grada Kruševca" 6/13

"Sl. list grada Kraljeva" 21/13

"Sl. list grada Užica" 17-2/13

"Sl. list grada Pančeva" 16/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 33/13

"Sl. list grada Sombora" 8/13

"Sl. list grada Smedereva" 7/13

"Sl. list grada Loznice" 11/13

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/13

"Sl. list grada Zaječara" 45/13

"Sl. list grada Subotice" 30/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/13

"Sl. list opština Srema" 32/13

"Sl. list opštine Kikinda" 39/13

"Sl. list opštine Inđija" 9/13

"Sl. list CG" 51/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 108/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 112/13 od 17. decembra 2013. godine

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije (mr Ivan Nikolić)

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu

Odluka o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać- Đunis na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Borsko-majdanpečkog rudarskog basena na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Požega- Boljare (granica sa Crnom Gorom) (E-763) na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2 x 110 kV Kraljevo 3 - Novi Pazar 1 na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III na životnu sredinu

Odluka o neprihvatanju predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Odluka o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima

Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Ispravka Ukaza o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Gruziji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kijevu (Rade Bulatović)

Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Uredba Komisije (EEZ) broj 1012/90 od 20. aprila 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 1422/90 od 23. maja 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 1936/90 od 4. jula 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 1964/90 od 6. jula 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 2368/90 od 9. avgusta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 2723/90 od 16. jula 1990. godine, kojom se zamenjuju oznake ustanovljene na osnovu nomenklature Zajedničke carinske tarife na snazi 31. decembra 1987, oznakama koje su ustanovljene na osnovu kombinovane nomenklature, u određenim

Uredba Komisije (EEZ) broj 28/90 od 4. januara 1990. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe u oznake 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 i 1108 14 00 Kombinovane nomenklature i prestanku važenja Uredbe (EEZ) broj 1463/87

Uredba Komisije (EEZ) broj 288/97 od 17. februara 1997. godine o izmenama i dopunama Aneksa I Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi i stavljanju van snage jednog broja uredaba o svrstavanju

Uredba Komisije (EEZ) broj 3044/90 od 22. oktobra 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi objavljena u "Službenom listu Evropskih zajednica", broj L 292/5 od 24. oktobra 1990. godine, kao i Ispravka Uredbe Komisije (E

Uredba Komisije (EEZ) broj 314/90 od 5. februara 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 48/90 od 9. januara 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 542/90 od 1. marta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EEZ) broj 650/90 od 16. marta 1990. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 97/08, 53/10, 66/11 - US i 67/13 - US)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Imperial Tobacco SCG d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 112/13)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Imperial Tobacco SCG d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 112/13)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/13 od 30. oktobra 2013. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/13 od 17. decembra 2013. godine

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

"Sl. list APV", br. 45/13 od 15. novembra 2013. godine

Rešenje (o utvrđivanju Izmena Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu)

Rešenje (o utvrđivanju Izmena i dopuna Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

Rešenje (o utvrđivanju Izmene Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

"Sl. list grada Beograda", br. 60/13 od 4. decembra 2013. godine

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Sl. list grada Novog Sada", br. 65/13 od 29. novembra 2013. godine

Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 78/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Gadžin Han (za 2014. godinu)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/13 od 6. decembra 2013. godine

Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 19/13 od 5. oktobra 2013. godine

Odluka o finansijskoj podršci učenicima i studentima (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/13 od 22. juna 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač grad (na teritoriji grada Kruševca)

Deklaracija protiv korišćenja, uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) na teritoriji grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/13 od 24. septembra 2013. godine

Dopuna Kolektivnog ugovora (JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo")

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 17-2/13 od 3. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika Gradske skupštine, članova Gradskog veća i upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/13 od 11. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Odluka o usvajanju projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja grada Kraljeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Pančevo u 2013. i 2014. godini

Zaključak (o donošenju Programa pružanja finansijske pomoći socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva za plaćanje usluge grejanja i nabavku energenata za grejanje u 2013. godini)

Zaključak o određivanju naknade članovima Nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 33/13 od 20. novembra 2013. godine

Pravilnik o klubu za stara lica (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 8/13 od 23. oktobra 2013. godine

Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i Organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/13 od 4. novembra 2013. godine

Računovodstvene politike (budžeta grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 11/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Loznice

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Loznice

Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Loznice broj: 06-5/12-1-9 od 1. juna 2012. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/13 od 30. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Rešenje o određivanju posebnih parkirališta u gradu Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/13 od 3. decembra 2013. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Ispravka akata objavljenih u "Službenom listu grada Zaječara", br. 43 od 18.11.2013. godine

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 30/13 od 17. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/13 od 25. septembra 2013. godine

Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/13 od 27. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/13 od 4. jula 2013. godine

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (prečišćen tekst)

Odluka o nagradi grada Valjeva (prečišćen tekst)

Odluka o obavezi podnošenja poreske prijave (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 32/13 od 21. novembra 2013. godine

Poslovnik o radu Privremenog organa opštine Pećinci

"Sl. list opštine Kikinda", br. 39/13 od 31. oktobra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/13 od 11. jula 2013. godine

Statut opštine Inđija (Prečišćen tekst)

"Sl. list CG", br. 51/13 od 1. novembra 2013. godine

Zakon o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka

Odluka o dopuni Odluke o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 108/13 od 10. decembra 2013. godine

Zakon o Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske

Zakon o žičarama za prevoz lica