Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 24.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 126/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/14

"Sl. list APV" 42/14

"Sl. list grada Beograda" 77/14

"Sl. list grada Novog Sada" 53/14

"Sl. list grada Niša" 85/14

"Sl. list grada Kragujevca" 33/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 19/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 42/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 21/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 42/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 126/14 od 19. novembra 2014. godine

Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Pravilnik o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija

Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Odluka Ustavnog suda IUz-361/2012 (odnosi se na Zakon o zdravstvenom osiguranju)

Odluka Ustavnog suda IUo-335/2013 (odnosi se na Statut Organizacije proizvođača fonograma Srbije)

Odluka Ustavnog suda IUo-38/2013 (odnosi se na Pravilnik o finansijskom i materijalnom poslovanju Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije)

Odluka (o davanju saglasnosti na Program za obezbeđivanje nediskriminatorskog ponašanja DOO "Yugorosgaz-Transport" Niš)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zorica Pavkov Polić)

Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom glasniku RS" nije obavezno, u 2015...

Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2015. godini

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "PARTAGAS SELECCION PRIVADA")

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prodaje "Službenog glasnika RS", visini pretplate na "Službeni glasnik RS" i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2015. godini

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u "Službenom glasniku RS" uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u "Službenom...

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2015. godini

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Radoje Gvozdenović)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Kurčenko (Vitalievič) Sergei)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 126/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika BAT SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 126/14)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/14 od 20. novembra 2014. godine

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva ekonomije Republike Jermenije

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

"Sl. list APV", br. 42/14 od 28. oktobra 2014. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Sl. list grada Beograda", br. 77/14 od 24. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 53/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 85/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Niša za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/14 od 9. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/14 od 24. oktobra 2014. godine

Pravilnik o popisu nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, uspostavljanju jedinstvene evidencije nepokretnosti i upisu nepokretnosti u javne knjige

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmenama Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odluka o poveravanju "Domu omladine" Pančevo, funkcije upravljanja nepokretnošću u državnoj svojini RS, sa pravom korišćenja grada Pančeva, objekat bivšeg "Crvenog signala" u ul. Zmaj Jovina br. 24v u Pančevu

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, stambene zgrade za kolektivno stanovanje - objekat stanovanja u zaštićenim uslovima

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, zgrade za socijalnu zaštitu - SIGURNA KUĆA u Pančevu

Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

Tarifni sistem za obračun isporučene količine toplotne energije kupcima na području grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/14 od 31. avgusta 2014. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplana-Šabac" na povećanje cene grejanja)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

"Sl. list opština Srema", br. 21/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 42/14 od 10. oktobra 2014. godine

Uredba o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika

Pravilnik o obezbjeđivanju pristupa licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti broju "112" i brojevima hitnih službi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/14 od 23. septembra 2014. godine

Zakon o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske