Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 24.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 24.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 101/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/18

"Sl. list APV" 56/18

"Sl. list grada Beograda" 109/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/18

"Sl. list grada Kikinde" 31/18

"Sl. list grada Kragujevca" 31/18

"Sl. list grada Kraljeva" 28/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 51/18

"Sl. list grada Pančeva" 29/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 11/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 21/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 27/18

"Sl. list grada Užica" 43/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 15/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 42/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/18

"Sl. list opština Srema" 31/18

"Sl. list opštine Beočin" 11/18

"Sl. list opštine Inđija" 24/18

"Sl. list CG" 80/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 108/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 101/18 od 20. decembra 2018. godine

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0229/16-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0329/15-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0393/17-11)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han (Goran Radivojević)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Aleksandar Resanović)

Rešenje o stavljanju na listu označenih lica (05 broj 337-12096/2018-1)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Andori, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Madridu (Danko Prokić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Andori, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Madridu (Katarina Lalić Smajević)

Uputstvo za način rada mentora u toku osposobljavanja pripravnika u državnim organima

Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2019. godinu

Zaključak (predsednik Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-786/2018-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/18 od 17. decembra 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/18 od 10. decembra 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova Arapske Republike Egipat o međusobnoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva društvenog razvoja Republike Kazahstan u oblasti omladine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Unije Komora

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti inovacija, inovativne digitalizacije i transfera tehnologije između Vlade Republike Srbije - Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i Kancelarije potpredsednika Vlade Slovačke...

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Sporazum između Republike Srbije i Republike Mjanmarske Unije o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko- konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija

Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju...

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o ispravci datuma stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), sačinjena u Roterdamu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata izdatih od strane...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Nagoja protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti urbanizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međunarodnom drumskom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanju prirode

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica

"Sl. list APV", br. 56/18 od 28. novembra 2018. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Uputstvo o pripravnosti zaposlenih

"Sl. list grada Beograda", br. 109/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela vračarskog platoa između ulica Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića…

Odluka o osnivanju ustanove socijalne zaštite "Prihvatilište za decu Beograda"

Odluka o podizanju spomenika kralju Aleksandru I Karađorđeviću

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Program pružanja neophodnih mera i aktivnosti za održavanje javnih manifestacija na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/18 od 27. septembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Jagodine

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 31/18 od 5. decembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Kikinde za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu...

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/18 od 28. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 28/18 od 19. novembra 2018. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih fiksnih telefona u organima i službama grada Kraljeva

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona gradske uprave grada Kraljeva

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/18 od 8. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o Komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (opština Lebane)

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, diskoteka, objekata brze hrane i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 51/18 od 30. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 29/18 od 14. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (sa Elaboratom o planu razvoja mreže javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva za period od 2018. do 2026. godine)

Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za konstituisanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Pančeva

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 11/18 od 19. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 21/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/18 od 27. novembra 2018. godine

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 43/18 od 25. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Kadrovskog plana gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Užica za 2018. godinu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada …

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/18 od 19. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja (grad Vranje)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/18 od 15. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. god. (grad Zaječer)

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/18 od 28. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

"Sl. list opština Srema", br. 31/18 od 5. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2019. godinu (opština Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/18 od 11. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list opštine Inđija", br. 24/18 od 26. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 80/18 od 14. decembra 2018. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem Univerzalnog servisa

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 108/18 od 22. novembra 2018. godine

Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti