Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 25.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 25.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 98/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 20/21

"Sl. list APV" 43/21

"Sl. list grada Beograda" 87/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 25/21

"Sl. list grada Kraljeva" 32/21

"Sl. list grada Kruševca" 9/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 32/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 96/21

"Sl. list grada Novog Sada" 40/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/21

"Sl. list grada Smedereva" 7/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 29/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/21

"Sl. list opština Srema" 37/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 14/21

"Sl. list CG" 108/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 92/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 98/21 od 20. oktobra 2021. godine

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene koridora auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika za rad i postupanje u vršenju stručno-savetodavnih poslova u šumama sopstvenika

Pravilnik o metodologiji za proračun indikatora potrošnje energije u drumskom saobraćaju (U PRIMENI OD: 1. juna 2023. godine)

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Odluka (o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Nacionalni park Fruška gora")

Odluka (o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Nacionalni park Fruška gora")

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2021. godinu

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Danijela Stojanović)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Dejan Pongračić)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Petar Crnomarković)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Snežana Nerubacki Prtenjak)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragan Čukić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragoslava Zatežić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Bajunović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Krsto Knežević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milenko Cvijović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nebojša Tešić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Novica Stoilković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Slavica Selaković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vera Radak)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Marina Milić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komunalprojekt" Bačka Palanka (Darko Božović)

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 20/21 od 7. oktobra 2021. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koje su navedene u Dodatku C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) 2021

"Sl. list APV", br. 43/21 od 13. oktobra 2021. godine

Pravilnik o postupku za dodelu Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Odluka o utvrđivanju vrednosti dozvola za privredni ribolov i ribolov "bućkom" za 2022. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 87/21 od 6. oktobra 2021. godine

Aneks 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Aneks br. 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Beograd

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Infostan tehnologije"

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Putevi Beograda"

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Beograda (sa Javnim pozivom)

"Sl. list grada Čačka", br. 16/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/21 od 1. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/21 od 29. jula 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 25/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

Odluka o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Privrednog društva eKG InfoData doo, Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/21 od 13. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/21 od 22. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Kruševac)

Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Kruševac"

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 32/21 od 24. septembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti (opština Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 10/21 od 29. septembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 96/21 od 30. septembra 2021. godine

Izmena i dopuna Pravilnika o korišćenju službenih motornih vozila (grad Pirot)

Rešenje (o stavljanju van snage Prečišćenog teksta Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Merošina)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 40/21 od 22. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada za povlašćene korisnike

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/21 od 27. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Požarevac sa Zakonom o javnim

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o sufinansiranju mere energetske tranzicije (opština Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/21 od 15. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 12/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o načinu utvrđivanja i označavanju naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima

Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 29/21 od 22. septembra 2021. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/21 od 28. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi ...

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/21 od 5. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 16/21 od 25. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/21 od 13. oktobra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 37/21 od 23. septembra 2021. godine

Odluka o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije opštine Ruma

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/21 od 24. septembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 108/21 od 12. oktobra 2021. godine

Odluka Ustavnog suda CG U-I br. 16/20 (odnosi se na Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 92/21 od 14. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

Odluka o uspostavljanju sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Republici Srpskoj