Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 25.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 25.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 114/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/13

"Sl. list APV" 45/13

"Sl. list grada Beograda" 60/13

"Sl. list grada Novog Sada" 65/13

"Sl. list grada Niša" 78/13

"Sl. list grada Kragujevca" 32/13

"Sl. list grada Čačka" 19/13

"Sl. list grada Kruševca" 6/13

"Sl. list grada Kraljeva" 21/13

"Sl. list grada Užica" 17-2/13

"Sl. list grada Pančeva" 16/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 33/13

"Sl. list grada Sombora" 8/13

"Sl. list grada Smedereva" 7/13

"Sl. list grada Loznice" 11/13

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/13

"Sl. list grada Zaječara" 45/13

"Sl. list grada Subotice" 30/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/13

"Sl. list opština Srema" 34/13

"Sl. list opštine Kikinda" 39/13

"Sl. list opštine Inđija" 9/13

"Sl. list CG" 51/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 108/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 114/13 od 23. decembra 2013. godine

Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2014. godinu

Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispitivanju vozila

Pravilnik o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (za 2014. godinu i kasnije)

Pravilnik o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe

Odluka o utvrđivanju osnovice i visine članarine Regionalne privredne komore Subotica za 2014. godinu

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11104/2013)

Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. Beograd - Zemun ("Sl. glasnik RS", br. 114/13)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/13 od 30. oktobra 2013. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/13 od 17. decembra 2013. godine

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

"Sl. list APV", br. 45/13 od 15. novembra 2013. godine

Rešenje (o utvrđivanju Izmena Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu)

Rešenje (o utvrđivanju Izmena i dopuna Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

Rešenje (o utvrđivanju Izmene Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

"Sl. list grada Beograda", br. 60/13 od 4. decembra 2013. godine

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd

"Sl. list grada Novog Sada", br. 65/13 od 29. novembra 2013. godine

Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 78/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Gadžin Han (za 2014. godinu)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/13 od 6. decembra 2013. godine

Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 19/13 od 5. oktobra 2013. godine

Odluka o finansijskoj podršci učenicima i studentima (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/13 od 22. juna 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač grad (na teritoriji grada Kruševca)

Deklaracija protiv korišćenja, uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) na teritoriji grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/13 od 24. septembra 2013. godine

Dopuna Kolektivnog ugovora (JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo")

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 17-2/13 od 3. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika Gradske skupštine, članova Gradskog veća i upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/13 od 11. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Odluka o usvajanju projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja grada Kraljeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Pančevo u 2013. i 2014. godini

Zaključak (o donošenju Programa pružanja finansijske pomoći socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva za plaćanje usluge grejanja i nabavku energenata za grejanje u 2013. godini)

Zaključak o određivanju naknade članovima Nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 33/13 od 20. novembra 2013. godine

Pravilnik o klubu za stara lica (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 8/13 od 23. oktobra 2013. godine

Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i Organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/13 od 4. novembra 2013. godine

Pravilnik o budžetskom računovodstvu (grad Smederevo)

Pravilnik o radu trezora grada Smedereva

Računovodstvene politike (budžeta grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 11/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Loznice

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Loznice

Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Loznice broj: 06-5/12-1-9 od 1. juna 2012. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/13 od 30. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Rešenje o određivanju posebnih parkirališta u gradu Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/13 od 3. decembra 2013. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Ispravka akata objavljenih u "Službenom listu grada Zaječara", br. 43 od 18.11.2013. godine

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 30/13 od 17. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/13 od 25. septembra 2013. godine

Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/13 od 27. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/13 od 4. jula 2013. godine

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (prečišćen tekst)

Odluka o nagradi grada Valjeva (prečišćen tekst)

Odluka o obavezi podnošenja poreske prijave (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 34/13 od 29. novembra 2013. godine

Poslovnik Skupštine opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 39/13 od 31. oktobra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/13 od 11. jula 2013. godine

Statut opštine Inđija (Prečišćen tekst)

"Sl. list CG", br. 51/13 od 1. novembra 2013. godine

Zakon o izmjeni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka

Odluka o dopuni Odluke o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 108/13 od 10. decembra 2013. godine

Zakon o Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske

Zakon o žičarama za prevoz lica