Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 25.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 25.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 140/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 17/14

"Sl. list APV" 49/14

"Sl. list grada Beograda" 88/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 94/14

"Sl. list grada Kragujevca" 38/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 38/14

"Sl. list grada Pančeva" 24/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 9/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl.l.gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 22/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 21/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 22/14

"Sl. list opštine Kikinda" 23/14

"Sl. list opštine Inđija" 11/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 86/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 140/14 od 22. decembra 2014. godine

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA za period 2007-2013. godine

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine

Uredba o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila

Pravilnik o vremenskom planu dodele kapaciteta železničke infrastrukture

Pravilnik o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007-2013. godine

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini

Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici, načinu i rokovima plaćanja Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za 2015. godinu

Odluka o visini naknade za izdavanje licence u Komori socijalne zaštite, upis u Registar članova Komore i izdavanje uverenja o činjenicama iz registara koje vodi Komora socijalne zaštite za 2015. godinu

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2015. godinu

Rešenje (o zloupotrebi dominantnog položaja, JKP "Pogrebne usluge", Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Prag 5, Češka Republika

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Rekovac, Republika Srbija i grada Kus, oblast Čeljabinsk, Ruska Federacija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Rekovac, Republika Srbija i opštine Velki Grob, Slovačka Republika

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Bedeč Kristina)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-16378/2014)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 440-15887/2014)

Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije"

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 140/14)

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2015. godinu)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/14 od 17. decembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o Programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 17/14 od 9. decembra 2014. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti poljoprivrede

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji

"Sl. list APV", br. 49/14 od 26. novembra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 88/14 od 28. novembra 2014. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi",...

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Sl. list grada Niša", br. 94/14 od 28. novembra 2014. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Merošina

"Sl. list grada Kragujevca", br. 38/14 od 17. novembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću

Statut o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 38/14 od 25. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Užica

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Užica

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/14 od 14. novembra 2014. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Statuta grada Pančeva

Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 9/14 od 7. novembra 2014. godine

Pravilnik o radnim odnosima (Gradska uprava grada Loznice)

Odluka o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/14 od 27. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Pravilnik o Informacionom sistemu grada Zaječara

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 22/14 od 16. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/14 od 10. oktobra 2014. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate, izvršitelja prinudne naplate i poreskog kontrolora lokalnih javnih prihoda

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/14 od 10. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Statuta opštine Lebane

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 22/14 od 6. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju (opština Stara Pazova)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Stara Pazova

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Skupština opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 23/14 od 22. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (opština Kikinda)

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Kikinda

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (opština Inđija)

Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Inđija kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene

Odluka o pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 86/14 od 29. septembra 2014. godine

Pravilnik o načinu pribavljanja dokaza u postupku za sticanje državljanstva Republike Srpske prirođenjem i olakšanim prirođenjem