Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 26.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 13/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/18

"Sl. gl. RS - Me. ugovori" 1/18

"Sl. list APV" 7/18

"Sl. list grada Beograda" 17/18

"Sl. list grada Čačka" 2/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 25/17

"Sl. list grada Kikinde" 2/18

"Sl. list grada Kragujevca" 37/17

"Sl. list grada Kraljeva" 1/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/17

"Sl. list grada Loznice" 19/17

"Sl. list grada Niša" 5/18

"Sl. list grada Novog Sada" 7/18

"Sl. list grada Pančeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Požarevca" 16/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/17

"Sl. list grada Smedereva" 14/17

"Sl. list grada Sombora" 1/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 18/17

"Sl. list grada Subotice" 1/18

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 14/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/18

"Sl. list grada Vršca" 24/17

"Sl. list grada Zaječara" 7/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 3/18

"Sl. list opština Srema" 4/18

"Sl. list opštine Inđija" 30/17

"Sl. list CG" 9/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 12/18

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 13/18 od 14. februara 2018. godine

Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini

Pravilnik o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih li

Pravilnik o metrološkoj ekspertizi

Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetoj od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član

Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pravilnik o naknadama za rad i naknadama troškova organa, članova organa i članova radnih tela Komore javnih izvršitelja

Pravilnik o određivanju upisnine i članarine Komore javnih izvršitelja

Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

Odluka (o usvajanju Budžeta Komore javnih izvršitelja za 2018. godinu)

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost (za školsku 2018/2019. godinu)

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost (za školsku 2018/2019. godinu)

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor

Odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Nezavisne Države Samoe

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću koje osniva privredno društvo VINCI Airports SAS, Republika Francuska, sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva ELDISY d.o.o. Beograd, sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva VORWERK AUTOTEC d.o.o. Beograd, sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva VORWERK DRIVETEC d.o.o. Beograd, sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o imenovanju javnog beležnika za područje Osnovnog suda u Kruševcu, Vladimir Stevović)

Rešenje (o imenovanju javnog beležnika za područje Osnovnog suda u Novom Sadu, Sofija Čolić)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Železnice Srbije" a.d. za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" za period 1. januar - 31. decembar 2018. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža-Most", Beograd za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2018. godinu

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Dragan Jović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Dragan Jović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Milica Mandić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Nađa Savković)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Standard" Ljubovija (Nebojša Đokić)

Rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (posebni dodatak) za rehabilitovano lice (za 2018. godinu)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Mihailo Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nataša Milić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju (Jovica Golubović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Danijela Milosavljević Ostojić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Bojan Gavrić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Sandra Nedeljković)

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Standard" Ljubovija (Vesić Milan)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini

Sporazum o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. - cigarete ("Sl. glasnik RS", br. 13/18)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. - rezani duvan ("Sl. glasnik RS", br. 13/18)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Dinamic Tobacco d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/18)

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/18 od 10. januara 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke za period 2017- 2021.

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Državne korporacije za podršku izrade, proizvodnje i izvoza visokotehnoloških industrijskih proizvoda "Rosteh" o saradnji u oblastima inovacija i tehnološkog razvoja

Memorandum o sprovođenju INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Odluka Mešovitog komiteta br. 2/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma

Odluka Mešovitog komiteta br. 3/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o dodavanju Protokola III Sporazuma koji se odnosi na trgovinu uslugama

Sporazum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Administracije Kurske oblasti (Ruska Federacija) o uspostavljanju međunarodnih i spoljnoekonomskih veza u trgovinsko-ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o sprovođenju INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

"Sl. list APV", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Sl. list grada Beograda", br. 17/18 od 21. februara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste (kandidata za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine)

"Sl. list grada Čačka", br. 2/18 od 2. februara 2018. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Moravac" Mrčajevci

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks III Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog veća grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/17 od 15. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu, kabinetu gradonačelnika i službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/18 od 17. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2018. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/17 od 29. decembra 2017. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac - prečišćen tekst

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za ugostiteljske usluge (grad Kraljevo)

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2018. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/17 od 26. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja (grad Kruševac)

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/17 od 9. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2018. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2018. godinu

Kadrovski plan Službe za budžetsku inspekciju grada Leskovca

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 19/17 od 29. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 5/18 od 17. januara 2018. godine

Odluka o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za Grad - prečišćen tekst (grad Niš)

Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš (Prečišćen tekst)

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/18 od 21. februara 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu polaganja ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana Grada, za 2018. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/18 od 12. januara 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 16/17 od 29. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/17 od 28. decembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Odluka o naknadama za rad, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika, članova Opštinskog veća, radnih tela i komisija opštine Bogatić

Odluka o radnim telima Skupštine opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2018. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 14/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

Izmene kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2017. godinu

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2018. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 1/18 od 12. januara 2018. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora Grada Sombora

Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Gradskoj upravi grada Sombora

Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih (grad Sombor)

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/17 od 28. decembra 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Valjeva

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Kadrovski plan za 2018. godinu organa grada Valjeva i službi osnovanih prema posebnim zakonima

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/18 od 5. februara 2018. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnina za nepokretnosti na kojima je nosilac prava svojine opština Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 24/17 od 27. decembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Zaključak (o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u Tehničkoj školi u Zaječaru)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 4/18 od 17. januara 2018. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Pećinci

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/17 od 29. decembra 2017. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada (opština Inđija)

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade (opština Inđija)

Odluka o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zagrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (opština Inđija)

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2018. godinu

"Sl. list CG", br. 9/18 od 14. februara 2018. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 12/18 od 13. februara 2018. godine

Ispravka Pravilnika o prestanku primjene Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjige utisaka u turističkim agencijama