Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.08.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 26.08.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 73/15

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/15

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/15

"Sl. list APV" 34/15

"Sl. list grada Beograda" 43/15

"Sl. list grada Novog Sada" 33/15

"Sl. list grada Niša" 52/15

"Sl. list grada Kragujevca" 26/15

"Sl. list grada Čačka" 7/15

"Sl. list grada Kruševca" 1/15

"Sl. list grada Kraljeva" 11/15

"Sl. list grada Užica" 13/15

"Sl. list grada Pančeva" 18/15

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/15

"Sl. list grada Sombora" 3/15

"Sl. list grada Smedereva" 3/15

"Sl. list grada Loznice" 1/15

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/15

"Sl. list grada Zaječara" 26/15

"Sl. list grada Subotice" 22/15

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 14/15

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/15

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 12/15

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/15

"Sl. list opština Srema" 17/15

"Sl. list opštine Kikinda" 21/15

"Sl. list opštine Inđija" 6/15

"Sl. list CG" 43/15

"Sl. glasnik Republike Srpske" 60/15

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 73/15 od 21. avgusta 2015. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom

Odluka o izmeni Statuta Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze"

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora uprave carina u ministarstvu finansija (Snežana Karanović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Veselin Milošević)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Milan Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Ljubiša Mihajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju (prof. dr Nebojša Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Leposava Sojić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (mr Đorđe Milić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (mr Nena Tomović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Saša Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Tatjana Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Zoran Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije (Ana Ilić)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" (Jovan Todorović)

Rešenje o razrešenju člana Saveta Visoke inženjerske škole strukovnih studija "Tehnikum Taurunum" u Beogradu (Predrag Kamidžorac)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Aleksandar Belić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda (prof. dr Nebojša Petrović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Snežana Karanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Veselin Milošević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Tomislav Branković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Milan Popović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8967/2015)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8981/2015)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 60)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/15 od 21. avgusta 2015. godine

Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/15 od 4. avgusta 2015. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na pripremi Projekta upravljanja vodama na slivu reke Drine...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Saveznog ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, životnu sredinu i vodoprivredu Republike Austrije o saradnji u oblasti stočarstva

Memorandum o razumevanju između Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Carinskog direktorata Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije o saradnji carinskih službi na aerodromima "Nikola Tesla", Beograd i "Bečki međunarodni...

Protokol između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na zamrznuto jagnjeće meso...

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije "Fiskalis 2020"

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara

"Sl. list APV", br. 34/15 od 14. avgusta 2015. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o ustanovljavanju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

"Sl. list grada Beograda", br. 43/15 od 16. jula 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za blok između ulica: Velike stepenice, Kosančićev venac i pešačke staze PP4, gradska opština Stari grad

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa Autoputskom obilaznicom, Gradska opština Rakovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo Bulevara despota Stefana od ulice Džordža Vašingtona do ulice Cetinjske, gradska opština Stari grad

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/15 od 4. jula 2015. godine

Odluka o obezbeđivanju sredstava za programe sportskih udruženja na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca (za grad Novi Sad, Sonja Končar Ničić)

Autentično tumačenje člana 11. stav 3. Odluke o držanju domaćih životinja ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 60/10, 12/11, 17/11 - ispr., 1/12, 65/13 - dr. odluka, 13/14 i 11/15)

"Sl. list grada Niša", br. 52/15 od 24. juna 2015. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša

Etički kodeks ponašanja zaposlenih u gradskim upravama i službama Grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/15 od 7. jula 2015. godine

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/15 od 12. maja 2015. godine

Pravilnik o subvencionisanju troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i detetom sa smetnjama u razvoju (na teritoriji grada Čačaka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/15 od 26. marta 2015. godine

Odluka o Glavnom urbanisti grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o društvenoj brizi o deci (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o postupku pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini grada Kruševca

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju visine zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (na teritoriji grada Kruševca)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Kruševca)

Zaključak o ispravci greške u Odluci o gradskom pravobranilaštvu grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 11/15 od 2. aprila 2015. godine

Odluka o građevinskom zemljištu

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 13/15 od 11. juna 2015. godine

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. god.

"Sl. list grada Pančeva", br. 18/15 od 2. jula 2015. godine

Pravilnik o uslovima za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/15 od 29. jula 2015. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sombora", br. 3/15 od 29. aprila 2015. godine

Odluka o načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, neplodnog i vodnog zemljišta u javnoj svojini grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/15 od 29. aprila 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata (grad Smederevo)

Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama (na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 1/15 od 27. februara 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/15 od 12. juna 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći - subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 26/15 od 4. juna 2015. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti (na teritoriji grada Zaječara)

"Sl. list grada Subotice", br. 22/15 od 3. jula 2015. godine

Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 14/15 od 16. juna 2015. godine

Odluka o većem obimu prava porodici sa decom (grad Šabac)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/15 od 2. jula 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola na teritoriji grada Požarevca

Poslovnik o izmenama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/15 od 10. juna 2015. godine

Pravilnik o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Jagodina

Pravilnik o sastavu, organizaciji i radu nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora ustanova i organizacija na teritoriji grada Jagodine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Jagodina)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o sastavu, organizaciji i radu nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora ustanova i organizacija na teritoriji grada Jagodine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Uputstvo o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada Jagodine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupku zaključivanja ugovora)

Rešenje (o davanju saglasnosti Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih ustanova i službi čiji je osnivač grad Jagodina)

Uputstvo o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada Jagodine

Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih ustanova i službi čiji je osnivač grad Jagodina

Uputstvo o postupku zaključivanja ugovora (koji zaključuju grad Jagodina i gradske uprave grada Jagodine)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/15 od 7. jula 2015. godine

Odluka o dopuni Statuta opštine Lebane

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Vlasotince

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/15 od 24. aprila 2015. godine

Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o rešavanju stambenih potreba zaposlenih lica u organima grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 17/15 od 29. juna 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 21/15 od 6. jula 2015. godine

Ispravka (Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata)

"Sl. list opštine Inđija", br. 6/15 od 24. juna 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Inđija

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 43/15 od 31. jula 2015. godine

Zakon o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 60/15 od 30. jula 2015. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

Zakon o porezu na dohodak