Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 58/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/19

"Sl. list APV" 33/19

"Sl. list grada Beograda" 70/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 16/19

"Sl. list grada Kraljeva" 19/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 6/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 16/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 10/19

"Sl. list grada Užica" 20/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 17/19

"Sl. list grada Vršca" 8/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 19/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 14/19

"Sl. list CG" 47/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 58/19 od 16. avgusta 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o redu vožnje

Pravilnik o sadržini i formi izveštaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka

Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica

Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka "Kopaonik" na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica - Beograd (Batajnica) na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske na životnu sredinu

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0248/17-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0367/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-46-00-0041/2018-08)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-46-00-0343/2017-08)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-46-00-0371/2018-08)

Rešenje (o otvaranju putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja, broj 340-01-00127/2019-04)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MONUS AQUA GRANDE")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MONUS AZZURO GRANDE")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rillos Blond")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rillos Red")

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "HEETS" (Purple wave))

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Kongo (Radomir Živković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Angoli (Dragan Marković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bocvani, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji (Božin Nikolić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sejšeli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi (Dragan Mraović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bocvani, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji (Goran Vujičić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sejšeli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi (Aleksandar Ristić)

Izmene i dopune Statuta Razvojne agencije Srbije

Indeksi potrošačkih cena za jul 2019. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/19 od 22. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/19 od 26. jula 2019. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti odbrane od grada u regionu Podrinja

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Sporazum između ministra omladine i sporta Republike Srbije i ministarke sporta Republike Francuske u oblasti sporta

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju pristupa finansiranju za agrobiznis sektor u Republici Srbiji uz pomoć Garancije za kreditni portfolio

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 33/19 od 31. jula 2019. godine

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

"Sl. list grada Beograda", br. 70/19 od 5. avgusta 2019. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd)

Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/19 od 12. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 6/19 od 6. juna 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Pančeva

Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/19 od 14. juna 2019. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/19 od 17. aprila 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 20/19 od 19. juna 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj 1296/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 17/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Zrenjanin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 19/19 od 25. juna 2019. godine

Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/19 od 7. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

"Sl. list CG", br. 47/19 od 12. avgusta 2019. godine

Zakon o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/19 od 19. avgusta 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva