Trenutno u Ekspertu

Propisa: 151192

Službenih mišljenja: 17638

Sudske prakse: 10251

Modela akata: 938

Obrazaca: 44027

Podzakonskih akata: 112833

Prečišć. tekstova: 34133

Propisa CG: 2250

Propisa R.Srpske: 2793

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 26.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 127/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/14

"Sl. list APV" 42/14

"Sl. list grada Beograda" 81/14

"Sl. list grada Novog Sada" 53/14

"Sl. list grada Niša" 85/14

"Sl. list grada Kragujevca" 33/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 19/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 42/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 21/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 127/14 od 21. novembra 2014. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije

Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod Ibar", Kosovska Mitrovica (Miodrag Ralić)

Rešenje o imenovanju direktora JP "Direkcija za stambeni i poslovni prostor", Kosovska Mitrovica (Dušan Dimitrijević)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Mr Vida Živković)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra privrede (dr Dragan Janjić)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra privrede (mr Jelena Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Dubravka Drakulić)

Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Monus d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika TDR d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/14 od 20. novembra 2014. godine

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva ekonomije Republike Jermenije

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

"Sl. list APV", br. 42/14 od 28. oktobra 2014. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Sl. list grada Beograda", br. 81/14 od 31. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2014. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 53/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o Novembarskoj povelji Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 85/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Niša za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/14 od 9. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/14 od 24. oktobra 2014. godine

Pravilnik o popisu nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, uspostavljanju jedinstvene evidencije nepokretnosti i upisu nepokretnosti u javne knjige

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmenama Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odluka o poveravanju "Domu omladine" Pančevo, funkcije upravljanja nepokretnošću u državnoj svojini RS, sa pravom korišćenja grada Pančeva, objekat bivšeg "Crvenog signala" u ul. Zmaj Jovina br. 24v u Pančevu

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, stambene zgrade za kolektivno stanovanje - objekat stanovanja u zaštićenim uslovima

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, zgrade za socijalnu zaštitu - SIGURNA KUĆA u Pančevu

Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

Tarifni sistem za obračun isporučene količine toplotne energije kupcima na području grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/14 od 31. avgusta 2014. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplana-Šabac" na povećanje cene grejanja)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

"Sl. list opština Srema", br. 21/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/14 od 23. septembra 2014. godine

Zakon o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske