Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 27.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 45/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/13

"Sl. list APV" 14/13

"Sl. list grada Beograda" 12/13

"Sl. list grada Novog Sada" 21/13

"Sl. list grada Niša" 30/13

"Sl. list grada Kragujevca" 6/13

"Sl. list grada Čačka" 8/13

"Sl. list grada Kruševca" 1/13

"Sl. list grada Kraljeva" 8/13

"Sl. list grada Užica" 19/12

"Sl. list grada Pančeva" 3/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/13

"Sl. list grada Sombora" 3/13

"Sl. list grada Smedereva" 3/13

"Sl. list grada Loznice" 22/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/13

"Sl. list grada Zaječara" 7/13

"Sl. list grada Subotice" 8/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 2/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 5/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/13

"Sl. list opština Srema" 5/13

"Sl. list opštine Kikinda" 12/13

"Sl. list opštine Inđija" 4/13

"Sl. list CG" 19/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 39/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 45/13 od 22. maja 2013. godine

Zakon o izmeni Zakonika o krivičnom postupku

Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

Zakon o železnici

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

Odluka o dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene vodnog puta hidroenergetskog sistema kanala Dunav-Morava na životnu sredinu

Odluka o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u Misiji Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) u 2013. godini

Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Elka" - Elektrokeramika, društvo s ograničenom odgovornošću, Aranđelovac - u restrukturiranju

Lista odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na svom 50. zasedanju maja 2012. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika BAT SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 45/13)

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/13 od 23. maja 2013. godine

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola za školsku 2013/2014. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu

Izvod iz registra odobrenih udžbenika - katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2013/2014. godinu

Izvod iz registra odobrenih udžbenika - katalog udžbenika za srednje škole odobrenih za školsku 2013/2014. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/13 od 22. maja 2013. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskog transporta

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi (CLNI 2012)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

"Sl. list APV", br. 14/13 od 17. aprila 2013. godine

Odluka o mreži ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

"Sl. list grada Beograda", br. 12/13 od 8. aprila 2013. godine

Pravilnik o korišćenju Kuće kralja Petra

Pravilnik o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Odluka o osnivanju fonda "Muzej Kolubarske bitke"

Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

Odluka o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac

"Sl. list grada Novog Sada", br. 21/13 od 10. maja 2013. godine

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 30/13 od 18. aprila 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Doljevac)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 6/13 od 22. februara 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite

Rešenje o utvrđivanju cena karata u javnom gradskom prevozu putnika (na teritoriji grada Kragujevca)

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

"Sl. list grada Čačka", br. 8/13 od 30. marta 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka

Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/13 od 31. januara 2013. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Pravilnik o izmeni Pravilnika o davanju poklon burmi supružnicima prilikom sklapanja prvog braka

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (prečišćen tekst)

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2013. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/13 od 19. aprila 2013. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Pijaca" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora za Javno energetsko preduzeće "Toplana" Kraljevo

"Sl. list grada Užica", br. 19/12 od 24. decembra 2012. godine

Odluka (o utvrđivanju prosečne tržišne cene nepokretnosti po kvadratnom metru, na teritoriji grada Užica za 2013. godinu)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Užica)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za održavanje i korišćenje sportskih objekata "Veliki park" Užice

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Užica)

Odluka o utvrđivanju stope poreza na zemljište za 2013. godinu (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 3/13 od 24. aprila 2013. godine

Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 11/13 od 2. aprila 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 3/13 od 27. marta 2013. godine

Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/13 od 9. aprila 2013. godine

Odluka o pravima i oblicima socijalne zaštite u gradu Smederevu

"Sl. list grada Loznice", br. 22/12 od 31. decembra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/13 od 22. februara 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Sremska Mitrovica

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/13 od 5. marta 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

Pravilnik o unutrašnjem redu i pravilima ponašanja zaposlenih i posetioca u zgradi Gradske uprave Grada Zaječara

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 8/13 od 21. marta 2013. godine

Odluka o dodeli sredstava za prvorođeno dete u kalendarskoj godini iz sredstava budžeta Grada Subotice

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Subotice

Rešenje o davanju saglasnosti na cene čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (JKP "Vodovod i kanalizacija", Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/13 od 28. marta 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (opština Koceljeva)

Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Bogatić)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/13 od 20. marta 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o mesnim zajednicama

Statutarna odluka o izmenama Statuta grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/13 od 29. januara 2013. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Jagodine)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/13 od 12. aprila 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskoj upravi opštine Lebane

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskom veću opštine Lebane

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (opština Lebane)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/13 od 18. marta 2013. godine

Odluka o dopunama Odluke o nagradi grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na pomoć nezaposlenim porodiljama

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Sl. list opština Srema", br. 5/13 od 20. marta 2013. godine

Rešenje o utvrđivanju visine tržišne vrednosti nepokretnosti na teritoriji Opštine Šid za određivanje poreza na imovinu za 2013. godinu

"Sl. list opštine Kikinda", br. 12/13 od 29. aprila 2013. godine

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu nezaposlenim porodiljama (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/13 od 18. marta 2013. godine

Ispravka Odluke o komunalnom redu (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 19/13 od 19. aprila 2013. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore

Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti u svojini Crne Gore

Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja stanova za službene potrebe u svojini Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 39/13 od 15. maja 2013. godine

Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji