Trenutno u Ekspertu

Propisa: 153147

Službenih mišljenja: 17691

Sudske prakse: 10293

Modela akata: 942

Obrazaca: 44514

Podzakonskih akata: 114429

Prečišć. tekstova: 34444

Propisa CG: 2263

Propisa R.Srpske: 2814

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.09.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 27.09.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 81/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/23

"Sl. list APV" 36/23

"Sl. list grada Beograda" 61/23

"Sl. list grada Bora" 32/23

"Sl. list grada Čačka" 11/23

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 16/23

"Sl. list grada Kragujevca" 21/23

"Sl. list grada Kraljeva" 26/23

"Sl. list grada Kruševca" 13/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 23/23

"Sl. list grada Loznice" 7/23

"Sl. list grada Niša" 82/23

"Sl. list grada Novog Sada" 41/23

"Sl. list grada Pančeva" 27/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 3/23

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 11/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/23

"Sl. list grada Subotice" 30/23

"Sl. list grada Užica" 29/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 16/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 30/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 25/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 9/23

"Sl. list opštine Šid" 36/22

"Sl. list CG" 85/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 77/23

"Sl. glasnik BiH" 62/23

"Sl. novine Federacije BiH" 71/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 81/23 od 22. septembra 2023. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka "Kopaonik"

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte

Uredba o izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2023. godini

Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara

Pravilnik o izmenama Pravilnika o izdavanju ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o prijavljivanju namere i izdavanju odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dekomisiji nuklearnih postrojenja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju sidrišta

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Beogradske elektrane")

Odluka o davanju saglasnosti na odluke o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje (Broj 534/2023-D-I)

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu (datum dospeća: 15. januar 2029. godine)

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu (datum dospeća: 15. januar 2029. godine)

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu (datum dospeća: 15. januar 2034. godine)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja

Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti

Odluka o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Winston Legend Blue 100s")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Winston Legend Blue")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Winston True Silver 100s")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8404/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8540/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8541/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8543/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8718/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8400/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8401/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8402/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8403/2023)

Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bugarske nacionalne manjine (Slađan Dončev)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Patrijarh Pavle" u Beogradu (Jelena Radlović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac", Titel (Ljubo Panić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana Stara Pazova", Stara Pazova (Zoran Vukašinović)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Aleksandar Dragić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Aleksandar Gugl)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Milena Jovanović)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Uroš Boričić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Vesna Buha)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (prof. dr Saša Perišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Ljiljana Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Nebojša Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Ana Šupica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Dušica Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture (Radovan Jokić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Milica Neđić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine (Dunja Đenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Milan Cvetkov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (prof. dr Sandra Grujičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Bojan Bogdanov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (dr Siniša Perić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Tijana Nešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Boris Milićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Žarko Stepanović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima (Dragana Janković)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra spoljnih poslova (Dijana Ivančić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Kijko Georgij, Jelena i Sofija)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Patrijarh Pavle" u Beogradu (Aleksandra Ružičić)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Mile Karanović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8706/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8708/2023)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija od oktobra 2023. godine

Rešenje o vrednosti opšteg boda od oktobra 2023. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/23 od 22. septembra 2023. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/23 od 11. septembra 2023. godine

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o inspekcijskim, karantinskim i veterinarsko-sanitarnim zahtevima za izvoz meda iz Republike Srbije u Narodnu…

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o karantinskim i sanitarnim uslovima za hranu za kućne ljubimce koja se izvozi iz Republike Srbije u Narodnu…

Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)

Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - "Reforma sektora energetike i životne sredine u...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, ...

"Sl. list APV", br. 36/23 od 6. septembra 2023. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 61/23 od 28. avgusta 2023. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JKP "Beogradske pijace")

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Beograda

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2023. godine (grad Beograd)

Cenovnik usluga JKP "Beogradske pijace" Beograd

"Sl. list grada Bora", br. 32/23 od 12. septembra 2023. godine

Poslovnik o izmeni Poslovnika o radu Gradske izborne komisije grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 11/23 od 20. jula 2023. godine

Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Čačak)

Odluka o izmeni Statuta javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/23 od 19. jula 2023. godine

Pravilnik o prevozu socijalno ugroženih bolesnih lica van teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/23 od 11. avgusta 2023. godine

Ispravka (tehničke greške u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 21/23 od 11. avgusta 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (Grad Kragujevac)

Zaključak o organizaciji poslova vezanih za uređivanje i izdavanje "Službenog lista grada Kragujevca"

"Sl. list grada Kraljeva", br. 26/23 od 23. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (Grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/23 od 31. avgusta 2023. godine

Pojedinačni kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/23 od 1. septembra 2023. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 7/23 od 8. avgusta 2023. godine

Odluka o prihvatanju Studije opravdanosti pridruživanja Kolubarskom regionu za upravljanje otpadom grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj (sa Studijom)

"Sl. list grada Niša", br. 82/23 od 4. septembra 2023. godine

Odluka o drugoj izmeni Kadrovskog plana opštine Žitorađa za 2023. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 41/23 od 11. septembra 2023. godine

Rešenje (o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića, na teritoriji Grada Novog Sada)

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene ishrane u boravku i cene užine u osnovnim školama (Grad Novi Sad)

Rešenje o određivanju opštih parkirališta za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 27/23 od 24. avgusta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/23 od 20. marta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe" Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost (grad Požarevac)

Odluka o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovac na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac

Poslovnik o izmenama Poslovnika o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 3/23 od 16. marta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/23 od 11. maja 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 11/23 od 29. avgusta 2023. godine

Drugi Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za internu reviziju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/23 od 7. jula 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 30/23 od 7. septembra 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 29/23 od 24. avgusta 2023. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica - Republika Srbija i Opštine Budva, Crna Gora

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/23 od 4. jula 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 16/23 od 8. septembra 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (Grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/23 od 2. juna 2023. godine

Odluka o osnivanju Doma omladine u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradske biblioteke Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradskog muzeja u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju narodnog pozorišta "Sterija" Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju ustanove "Kulturni centar Vršac" Vršac (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Zaječara", br. 30/23 od 22. avgusta 2023. godine

Pravilnik o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 14/23 od 23. juna 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 25/23 od 8. septembra 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (opština Beočin)

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za opštinu Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/23 od 18. avgusta 2023. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2023. godinu

"Sl. list opštine Šid", br. 36/22 od 12. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2023. godinu

"Sl. list CG", br. 85/23 od 15. septembra 2023. godine

Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o radu državnog trezora

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 77/23 od 31. avgusta 2023. godine

Rješenje o utvrđivanju Liste registrovanih sredstava za zaštitu bilja

"Sl. glasnik BiH", br. 62/23 od 8. septembra 2023. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

"Sl. novine Federacije BiH", br. 71/23 od 15. septembra 2023. godine

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade