Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 27.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 105/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 9/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/17

"Sl. list APV" 46/17

"Sl. list grada Beograda" 78/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 25/17

"Sl. list grada Kragujevca" 27/17

"Sl. list grada Kraljeva" 22/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 20/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 106/17

"Sl. list grada Novog Sada" 53/17

"Sl. list grada Pančeva" 26/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 14/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 15/17

"Sl. list grada Subotice" 27/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 17/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/17

"Sl. list opština Srema" 32/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 76/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 100/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 105/17 od 23. novembra 2017. godine

Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o medicinskim sredstvima (U PRIMENI: od 2. decembra 2018. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 9/17 od 30. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/17 od 13. novembra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti nafte i gasa

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije "Parnog kupatila braće Krsmanović" u Beogradu

Memorandum o razumevanju Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije Bajrakli džamije u Beogradu

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske na realizaciji restauracije hamama u okviru kompleksa tvrđave Golubački grad

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti šumarstva

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari

"Sl. list APV", br. 46/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 78/17 od 7. novembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2018. i 2019. godini

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2017. godini

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 25/17 od 26. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kikinde

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (grad Kikinda)

Odluka o poveravanju poslova mesnim zajednicama (grad Kikinda)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/17 od 13. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Gradske turističke organizacije "Kragujevac"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA - TRGOVI CVETNI I NARODNOG FRONTA IZMEĐU BLOKOVA C.2.1. i C.2.2."

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1.1. - KASARNA RADOMIR PUTNIK" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.1.8. i A.1.9. - DOM VOJSKE" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. - BLOK PIONIR" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "RADNA ZONA SOBOVICA 1" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "RADNA ZONA SOBOVICA 1" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA - TRGOVI CVETNI I NARODNOG FRONTA IZMEĐU BLOKOVA C.2.1. I C.2.2." u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.1.8. i A.1.9. - DOM VOJSKE" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA, BLOKOVI A.2.1. i A.2.2. - BLOK PIONIR" u Kragujevcu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA GRADSKOG CENTRA BLOK F.1.1. - KASARNA RADOMIR PUTNIK" u Kragujevcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/17 od 5. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva

Odluka o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/17 od 16. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Crna Trava

Odluka usklađenom iznosu lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (opština Bojnik)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 106/17 od 18. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Niša i Univerziteta u Nišu

Odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornika, predsednika i članova radnih tela (grad Niš)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Niša

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Niša)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 53/17 od 9. novembra 2017. godine

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju (grad Novi Sad)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju (grad Novi Sad)

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 26/17 od 20. oktobra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Istorijskom arhivu u Pančevu

Politika upravljanja ljudskim resursima u organima grada Pančeva za period od 2017. godine do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 14/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o prenosu sredstava iz budžeta grada Sombora mesnim zajednicama na teritoriji grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 15/17 od 1. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/17 od 4. oktobra 2017. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine

Odluka o obustavi postupka usklađivanja Generalnog plana Subotica - Palić do 2020. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Opštine Berane, Republika Crna Gora

Rešenje o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine na životnu sredinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva i Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Trgovište

"Sl. list grada Vršca", br. 17/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka 83a ("Novo groblje") u Vršcu

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/17 od 7. novembra 2017. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (prečišćen tekst)

Statut Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 32/17 od 25. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Ruma za 2017. godinu

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima (opština Ruma)

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 76/17 od 17. novembra 2017. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 100/17 od 3. novembra 2017. godine

Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske