Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 27.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 116/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/17

"Sl. list APV" 54/17

"Sl. l. gr. Beograda" 90/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 24/17

"Sl. list grada Kikinde" 26/17

"Sl. list grada Kragujevca" 30/17

"Sl. list grada Kraljeva" 26/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. gr. Leskovca" 22/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 117/17

"Sl. list grada Novog Sada" 60/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 24/17

"Sl. list grada Smedereva" 11/17

"Sl. list grada Sombora" 16/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/17

"Sl. list grada Subotice" 35/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/17

"Sl. list grada Vršca" 22/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/17

"Sl. list opština Srema" 35/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 86/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 109/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 116/17 od 24. decembra 2017. godine

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017-2020. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/17 od 14. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu udžbenika

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/17 od 19. decembra 2017. godine

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva pravde Gruzije u oblasti reforme javne uprave

Memorandum o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske o smanjenju međunarodnih tarifa za roming elektronskih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 54/17 od 6. decembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

"Sl. list grada Beograda", br. 90/17 od 4. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Žabljačke i Bajdine, blokovi E1-E9, za deo Bloka E6, zona V1 uz Bulevar kralja Aleksandra, Gradska ...

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za stambeni kompleks uz Crnotravsku ulicu, gradska opština Savski venac

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

Uputstvo JP "Putevi Beograda" o načinu vršenja Zimske službe na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2018. godinu (grad Jagodina)

Odluka o određivanju koeficijenta zone i koeficijenta namene objekta za utvrđivanje visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodine za poresku 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Jagodina

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2018. godinu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Pravilnik o uslovima i postupku dodele novogodišnjih paketića deci grada Kikinde - kutija želja

Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/17 od 24. novembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA SERVIS - 2" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR

Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 26/17 od 22. novembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 22/17 od 24. novembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017. godinu

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 117/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni (opština Merošina)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 60/17 od 13. decembra 2017. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju komisije za izbor najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Grada Novog Sada kojima će se dodeliti humanitarni paketi

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Koceljeva

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 11/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 16/17 od 29. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/17 od 29. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za poslove urbanizma "Urbanizam" Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu Doma zdravlja Sremska Mitrovica

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 35/17 od 15. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/17 od 3. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 29/17 od 27. novembra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bosilegrad

Odluka o pristupanju Gradske opštine Vranjska Banja u članstvo Stalne konferencije gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 22/17 od 7. decembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone u Vršcu

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone na životnu sredinu (grad Vršac)

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Pančevo

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/17 od 30. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih ...

"Sl. list opština Srema", br. 35/17 od 10. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2018. godinu (oština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 86/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o obrascu cjenovnika usluga u auto-taksi prevozu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 109/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu