Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 28.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 28.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 59/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/19

"Sl. list APV" 33/19

"Sl. list grada Beograda" 71/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 8/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 16/19

"Sl. list grada Kraljeva" 21/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 6/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 16/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 20/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 17/19

"Sl. list grada Vršca" 8/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 19/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 14/19

"Sl. list CG" 48/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/19

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 59/19 od 23. avgusta 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva

Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila

Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja

Pravilnik o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla

Odluka (o davanju saglasnosti na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka Klas. znak 140, broj 000-00-ROU-10/2019-009)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske - Beograd (Dobanovci) na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Severne Makedonije na životnu sredinu

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Frleti)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Mladen Tipsarević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Srboljub Stanišić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Verica Davidović)

Rešenja o akreditaciji zdravstvene ustanove (Broj 287-2-05/2019-04)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0203/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0241/16-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS ANEJADOS")

Rešenje (o upisu promene podatka u Registru o markama duvanskih proizvoda, "MONUS AQUA GRANDE")

Rešenje (o upisu u Registar političkih stranaka, Srpska stranka Zavetnici)

Rešenje (o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, "ELMAG INTERNATIONAL", d.o.o. Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja "Koridori Srbije" društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima "Ljubovija", Ljubovija (Srboslav Jagodić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8392/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8426/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8427/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8428/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8429/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8441/2019)

Kodeks ponašanja carinskih službenika

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JT International a.d. Senta ("Sl. glasnik RS", br. 59/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 59/19)

Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/19 od 22. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/19 od 26. jula 2019. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti odbrane od grada u regionu Podrinja

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Sporazum između ministra omladine i sporta Republike Srbije i ministarke sporta Republike Francuske u oblasti sporta

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju pristupa finansiranju za agrobiznis sektor u Republici Srbiji uz pomoć Garancije za kreditni portfolio

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 33/19 od 31. jula 2019. godine

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

"Sl. list grada Beograda", br. 71/19 od 16. avgusta 2019. godine

Pokazatelj potrošačkih cena u julu 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/19 od 12. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 6/19 od 6. juna 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Pančeva

Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/19 od 14. juna 2019. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 20/19 od 19. juna 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj 1296/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 17/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 19/19 od 25. juna 2019. godine

Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/19 od 7. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

"Sl. list CG", br. 48/19 od 21. avgusta 2019. godine

Ispravka Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/19 od 19. avgusta 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva