Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 28.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 28.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 75/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ.i ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 40/19

"Sl. list grada Beograda" 86/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 47/19

"Sl. list grada Pančeva" 30/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 14/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 26/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 21/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/19

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 75/19 od 23. oktobra 2019. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom

Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili ...

Pravilnik o vrsti radova i načinu izvođenja radova na urgentnom održavanju javnog puta

Odluka o izboru predsednika sudova (RS broj 42)

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (RS broj 43)

Odluka o izboru sudije (Ana Lukić Vidojković)

Odluka o izboru sudije (Biljana Cvetković)

Odluka o izboru sudije (Branka Stanković)

Odluka o izboru sudije (Dragana Savić)

Odluka o izboru sudije (Ivana Josifović)

Odluka o izboru sudije (Ksenija Marić)

Odluka o izboru sudije (Lidija Pavlović)

Odluka o izboru sudije (Maja Cvetić)

Odluka o izboru sudije (Marina Brkić)

Odluka o izboru sudije (Milenija Petričević)

Odluka o izboru sudije (Nataša Vojnović)

Odluka o izboru sudije (Sanja Gojković Stolić)

Odluka o izboru sudije (Stojan Petrović)

Odluka o izboru sudije (Vladimir Miletić)

Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu (Avram Antonijević)

Odluka o izboru sudije (Radun Bubanja)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Baroš (Savo) Mirko)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Tomić (Miodrag) Slobodan)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Živanović (Vukoje) Snežana)

Rešenje (o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, "SISTEM DC 90" d.o.o. Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Izrael (Milutin Stanojević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Kuvajt (Vladimir Kohut)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji (Božin Nikolić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Belorusiji (Veljko Kovačević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji (Dušanka Divjak Tomić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji (Goran Vujičić)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 40/19 od 18. septembra 2019. godine

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 86/19 od 30. septembra 2019. godine

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Bojan Cvetković)

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Suzana Pribela)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/19 od 7. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/19 od 10. oktobra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/19 od 25. septembra 2019. godine

Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs

Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 14/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 26/19 od 4. oktobra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 21/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/19 od 23. avgusta 2019. godine

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske