Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 29.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 62/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/11

"Sl. list APV" 12/11

"Sl. list grada Beograda" 30/11

"Sl. list grada Novog Sada" 26/11

"Sl. list grada Niša" 40/11

"Sl. list grada Kragujevca" 16/11

"Sl. list grada Čačka" 7/11

"Sl. list grada Kruševca" 2/11

"Sl. list grada Kraljeva" 7/11

"Sl. list grada Užica" 6/11

"Sl. list grada Pančeva" 20/11

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/11

"Sl. list grada Sombora" 6/11

"Sl. list grada Smedereva" 3/11

"Sl. list grada Loznice" 4/11

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/11

"Sl. list grada Zaječara" 15/11

"Sl. list grada Subotice" 32/11

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 13/11

"Sl. glasnik grada Požarevca" 3/11

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/11

"Sl. glasnik grada Leskovca" 12/11

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/11

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/11

"Sl. list opština Srema" 18/11

"Sl. list opštine Kikinda" 14/11

"Sl. list CG" 40/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 62/11 od 24. avgusta 2011. godine

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte

Odluka o određivanju šuma s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje

Odluka o priznavanju Republike Južni Sudan

Odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Države Eritreje

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6105/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6108/2011)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6159/2011)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o bratimljenju opštine Apatin, Republika Srbija sa opštinom Vinica, Republika Makedonija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju dugoročne saradnje između opštine Svrljig, Republika Srbija i opštine Šentjernej, Republika Slovenija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između opštine Bač, Republika Srbija i grada Vukovara, Republika Hrvatska

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Pazara, Republika Srbija i grada Jalova, Republika Turska

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Vršac, Republika Srbija sa gradom Bad Filbel, Savezna Republika Nemačka

Rešenje o imenovanju člana Žalbene komisije Vlade (Igor Vukonjanski)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za standardizaciju Srbije

Rešenje o imenovanju privremenog direktora Republičke agencije za stanovanje (Maja Lakićević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu (mr Ljiljana Miletić Abramović)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Predrag Petković)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra spoljnih poslova (Duško Lopandić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Žalbene komisije Vlade

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Jovan Plavšić)

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (mr Slavimir Stevanović)

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Predrag Petković)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6200/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6333/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6417/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6418/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6241/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6242/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6243/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6244/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6270/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6272/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6275/2011)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404- 6348/2011)

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja za period od 2011. do 2017. godine)

Maloprodajne cene cigareta proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 62/11)

Maloprodajne cene cigareta uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 62/11)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/11 od 18. jula 2011. godine

Pravilnik o Programu ogleda za razvijanјe srednjih stručnih škola kao regionalnih centara kompetencija

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika koji ostvaruju Program ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/11 od 1. avgusta 2011. godine

Zakon o dopuni Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane o zajedničkoj saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 12/11 od 18. jula 2011. godine

Odluka o pravu na korišćenje i načinu korišćenja prenosnih računara za službene potrebe (na teritoriji APV)

Rešenje (o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju Projekta "Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji AP Vojvodine")

Rešenje (o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju Projekta "Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala u postojećim sportsko- rekreativnim centrima na teritoriji AP Vojvodine…

"Sl. list grada Beograda", br. 30/11 od 29. jula 2011. godine

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Novog Sada", br. 26/11 od 12. jula 2011. godine

Rešenje o izmenama Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2011. godinu

Rešenje o izmenama Programa održavanja, uređivanja i korišćenja javnih garaža i javnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada u 2011. godini

Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2011. godinu

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate (na teritoriji Grada Novog Sada)

Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 40/11 od 17. juna 2011. godine

Odluka o izmenama Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Pirot)

Odluka o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (na teritoriji opštine Pirot)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/11 od 24. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kragujevac)

Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca

Odluka o stavljanju van snage dela Plana detaljne regulacije "Tržnog centra Supernova uz ulicu Kraljevačkog bataljona"

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevac (sa dopunom Cenovnika)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/11 od 30. aprila 2011. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/11 od 13. aprila 2011. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kategorije invalida koji mogu besplatno da koriste javna parkirališta (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 7/11 od 10. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o obuhvatu građevinskog zemljišta iz Generalnog urbanističkog plana Kraljeva, Generalnog urbanističkog plana Mataruške Banje i Generalnog urbanističkog plana Ušća koji su bili na snazi 15. jula 1992. godine

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka po izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama (na teritoriji grada Kraljeva)

Rešenje (o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti po vrstama objekata za oporezivanje, na teritoriji grada Kraljeva)

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje Odeljenja za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti)

"Sl. list grada Užica", br. 6/11 od 14. aprila 2011. godine

Odluka (o odobravanju subvencija za povlašćene korisnike prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 20/11 od 8. jula 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju stanovima grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 11/11 od 1. jula 2011. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i merilima za određivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Zrenjanina)

Dopuna Programa otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2011. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 6/11 od 13. juna 2011. godine

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o uslovima i merama za uklanjanje građevinskih objekata na teritoriji grada Sombor ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/10 i 3/11) - Prečišćen tekst -

Odluka o visini poreskih stopa poreza na imovinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/11 od 29. aprila 2011. godine

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Smedereva

Odluka o uklanjanju objekata (na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 4/11 od 13. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji gada Loznice)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/11 od 3. juna 2011. godine

Odluka o boravišnoj taksi (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne policije (na teritoriji grada Sremske Mitrovice)

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Zaključak o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Zaključak o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 15/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja komunalnih naknada i taksi ("GORENJE HOME" DOO Beograd, na k.p. 3548 KO Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti (na teritoriji grada Zaječara)

"Sl. list grada Subotice", br. 32/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (na teritoriji grada Subotice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 13/11 od 21. juna 2011. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o naknadi troškova i drugih primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih lica u organima opštine Vladimirci

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/11 od 10. maja 2011. godine

Odluka o dopunama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji grada Požarevca)

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Ljubica Vrebalov" Požarevac

Statut Predškolske ustanove "Ljubica Vrebalov" Požarevac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/11 od 17. juna 2011. godine

Odluka (o davanju ovlašćenja Odeljenju za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda Gradske uprave grada Jagodina da obavlja poslove prinudne naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/11 od 28. maja 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o osnivanju Narodnog pozorišta u Leskovcu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/11 od 30. juna 2011. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija" Valjevo

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/11 od 4. marta 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni odluka kojima su utvrđene novčane kazne za prekršaje

Rešenje o utvrđivanju cena "Službenog glasnika grada Vranja" za 2011. godinu

"Sl. list opština Srema", br. 18/11 od 30. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (na teritorji opštine Stara Pazova)

Odluka o izmenama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (na teritoriji opštine Pećinci)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji opštine Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 14/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi (opština Kikinda)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "6. Oktobar" Kikinda za 2011. godinu

"Sl. list CG", br. 40/11 od 8. avgusta 2011. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa…

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/11 od 12. jula 2011. godine

Zakon o informacionoj bezbjednosti

Zakon o turizmu

Pravilnik o uslovima i postupku za finansiranje projekata iz oblasti turizma