Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 29.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 116/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 13/14

"Sl. list APV" 39/14

"Sl. list grada Beograda" 72/14

"Sl. list grada Novog Sada" 52/14

"Sl. list grada Niša" 80/14

"Sl. list grada Kragujevca" 33/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 3/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 15/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 4/14

"Sl. list grada Loznice" 7/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 42/14

"Sl. list grada Subotice" 31/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 8/14

"Sl. list opština Srema" 19/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 42/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 78/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 116/14 od 27. oktobra 2014. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Uredba o izmenama Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Mala jasenova glava"

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove za korisnike oštećenih i porušenih porodičnih stambenih objekata

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Odluka Ustavnog suda IUo-222/2013 (odnosi se na Uredbu o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu

Odluka o dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

Odluka o dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

Odluka o dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

Odluka o izboru pravnog lica (za poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014-2016. godinu)

Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje kapitala Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" Knjaževac

Rešenje o rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

Rešenje o rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

Rešenje o rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine

Ukaz o dodeli odlikovanja (Semuel Samson)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/14 od 29. avgusta 2014. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 13/14 od 15. oktobra 2014. godine

Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici

"Sl. list APV", br. 39/14 od 3. oktobra 2014. godine

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 72/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Dva stabla krimske lipe" na Andrićevom trgu u Beogradu

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Lalino drvo" u ulici Pukovnika Bacića broj 7 u Beogradu

Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Hrast u ulici Mije Kovačevića" u Beogradu

Rešenje o proglašenju zaštite prirodnog dobra "Vinova loza u Zemunu"

Pokazatelj pada potrošačkih cena u avgustu 2014. godine

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/14 od 6. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 80/14 od 1. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Doljevac

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/14 od 9. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/14 od 19. juna 2014. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025.

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca - Prečišćen tekst -

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 15/14 od 14. avgusta 2014. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo

Odluka o davanju u zakup ateljea (grad Pančevo)

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica na životnu sredinu

Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Zaključak o pokretanju inicijative za izmenu važećih planskih dokumenata

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/14 od 23. jula 2014. godine

Pravilnik fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva

Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Smedereva

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 7/14 od 30. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list grada Subotice", br. 31/14 od 29. avgusta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obalnog pojasa južne i zapadne obale IV sektora i obale III sektora jezera Palić na Paliću

Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam Grada Subotice" Subotica Javnom preduzeću "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/14 od 11. avgusta 2014. godine

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "BLOK STARA ČETKARA" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "KAMIČAK" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 1" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 3" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije "NOVO GROBLJE" u Šapcu na životnu sredinu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KAMIČAK" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 1" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "KASARSKE LIVADE 3" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "NOVO GROBLJE" u Šapcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije BLOK "STARA ČETKARA" u Šapcu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/14 od 29. avgusta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 19/14 od 18. jula 2014. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severne obilaznice Pećinaca (veza državnog puta II A 128 i državnog puta II A 120)

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Delta Real Estate d.o.o. Beograd na k.p. br. 5643/1, k.o. Nova Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 42/14 od 10. oktobra 2014. godine

Uredba o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 78/14 od 5. septembra 2014. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma

Uredba o načinu procjene, uslovima i načinu prodaje i davanja u zakup nekretnina i naplati potraživanja kojim upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske