Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.04.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 30.04.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 45/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/14

"Sl. list APV" 12/14

"Sl. list grada Beograda" 27/14

"Sl. list grada Novog Sada" 13/14

"Sl. list grada Niša" 25/14

"Sl. list grada Kragujevca" 10/14

"Sl. list grada Čačka" 1/14

"Sl. list grada Kruševca" 11/13

"Sl. list grada Kraljeva" 8/14

"Sl. list grada Užica" 15/14

"Sl. list grada Pančeva" 7/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/14

"Sl. list grada Sombora" 3/14

"Sl. list grada Smedereva" 1/14

"Sl. list grada Loznice" 1/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/14

"Sl. list grada Zaječara" 18/14

"Sl. list grada Subotice" 12/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 1/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 18/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 1/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 2/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 2/14

"Sl. list opština Srema" 6/14

"Sl. list opštine Kikinda" 2/14

"Sl. list opštine Inđija" 2/14

"Sl. list CG" 18/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 28/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 45/14 od 27. aprila 2014. godine

Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

Odluka o izboru Vlade

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 111/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 112/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 113/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 114/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 115/2014 od 4. februara 2014. godine u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanoj nomenklaturi

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/14 od 24. aprila 2014. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za predškolsku ustanovu i osnovnu školu odobrenih za školsku 2014/2015. godinu

Izvod iz Registra odobrenih udžbenika - Katalog udžbenika za srednje škole odobrenih za školsku 2014/2015. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/14 od 10. aprila 2014. godine

Memorandum o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Češke Republike

Sporazum o osnivanju Mešovitog komiteta za saradnju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o obavljanju lukrativnih delatnosti izvesnih članova porodice osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac- Ljig)

"Sl. list APV", br. 12/14 od 2. aprila 2014. godine

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

"Sl. list grada Beograda", br. 27/14 od 31. marta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga (grad Beograd)

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana (grad Beograd)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/14 od 28. marta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

Odluka o izradi plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području Grada Novog Sada

Odluka o izradi plana detaljne regulacije postrojenja za preradu vode na Petrovaradinskoj adi u Petrovaradinu

Odluka o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije postrojenja za preradu vode na Petrovaradinskoj adi u Petrovaradinu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području Grada Novog Sada na životnu sredinu

"Sl. list grada Niša", br. 25/14 od 10. aprila 2014. godine

Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Doljevac

"Sl. list grada Kragujevca", br. 10/14 od 18. marta 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na uvođenje novih cena za naplatu pijačnih usluga JKP "Gradske tržnice" Kragujevca (sa Cenovnikom)

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 1/14 od 21. januara 2014. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2014. godini

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/13 od 27. decembra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o organizaciji gradske uprave grada Kruševca (prečišćen tekst)

Rešenje o određivanju savetnika za zaštitu prava pacijenata grada Kruševca (Jelena Ivanović)

Ispravka (Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/14 od 21. marta 2014. godine

Kolektivni ugovor (Direkcije za planiranje i izgradnju "Kraljevo" u Kraljevu)

"Sl. list grada Užica", br. 15/14 od 28. marta 2014. godine

Pravilnik o uvođenju procedure za plaćanje računa u Gradskoj upravi Užice

"Sl. list grada Pančeva", br. 7/14 od 1. aprila 2014. godine

Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo (prečišćen tekst)

Statut Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo (prečišćen tekst)

Ispravka (tehničke greške u Odluci o vanlinijskom i auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/14 od 18. februara 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za usluge koje vrši gradska uprava

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju službe za budžetsku inspekciju

Odluka o izmenama Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 3/14 od 25. februara 2014. godine

Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji Grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/14 od 31. januara 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju nadležnog organa za davanje saglasnosti na cene u određenim delatnostima iz nadležnosti grada Smedereva

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 1/14 od 30. januara 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Loznice

Odluka o stavljanju van snage Odluke o novčanoj pomoći zaposlenoj trudnici za vreme privremene sprečenosti za rad

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/14 od 25. februara 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Odluka o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći - subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 18/14 od 2. aprila 2014. godine

Zaključak o privremenoj obustavi isplate iz budžeta Grada Zaječara jednokratne novčane pomoći i dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 12/14 od 21. marta 2014. godine

Rešenje o davanju ovlašćenja za overu obrazaca (grad Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 1/14 od 31. januara 2014. godine

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/13 od 20. decembra 2013. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Požarevca)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/14 od 29. januara 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Odluka o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za objekte u postupku legalizacije (grada Jagodine)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/14 od 31. januara 2014. godine

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju (na teritoriji opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/14 od 14. marta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o čistoći (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 6/14 od 3. marta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. list opštine Kikinda", br. 2/14 od 28. februara 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata na teritoriji opštine Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 2/14 od 18. februara 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o stipendiranju studenata

Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodatnom obliku zaštite trudnica na teritoriji Opštine Inđija

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

"Sl. list CG", br. 18/14 od 11. aprila 2014. godine

Zakon o dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakon o dopuni Zakona o tajnosti podataka

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje diplomatskog zvanja

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 28/14 od 14. aprila 2014. godine

Ispravka (Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija)