Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 30.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 116/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/13

"Sl. list APV" 47/13

"Sl. list grada Beograda" 63/13

"Sl. list grada Novog Sada" 65/13

"Sl. list grada Niša" 78/13

"Sl. list grada Kragujevca" 32/13

"Sl. list grada Čačka" 19/13

"Sl. list grada Kruševca" 6/13

"Sl. list grada Kraljeva" 21/13

"Sl. list grada Užica" 17-2/13

"Sl. list grada Pančeva" 16/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 33/13

"Sl. list grada Sombora" 8/13

"Sl. list grada Smedereva" 7/13

"Sl. list grada Loznice" 11/13

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/13

"Sl. list grada Zaječara" 45/13

"Sl. list grada Subotice" 30/13

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/13

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/13

"Sl. glasnik grada Jagodina" 17/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/13

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/13

"Sl. list opština Srema" 34/13

"Sl. list opštine Kikinda" 39/13

"Sl. list opštine Inđija" 9/13

"Sl. list CG" 56/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 110/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 116/13 od 26. decembra 2013. godine

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju

Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2014. godinu

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

Pravilnik o izmenama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura

Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija (Maja Gojković)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovici, načinu i rokovima plaćanja Regionalnoj privrednoj komori Kruševac za 2014. godinu

Odluka o visini stope i osnovici komorskog doprinosa Regionalne privredne komore Kikinda za 2014. godinu

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2014. godinu

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-11165/2013)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-11166/2013)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11253/2013)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Federativnoj Republici Brazil (Ljubomir Milić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Moldaviji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Bukureštu (Zoran S. Popović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Moldaviji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Bukureštu (Branko Branković)

Autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 119/12)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 116/13)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 116/13)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/13 od 30. oktobra 2013. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/13 od 17. decembra 2013. godine

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta - ADR 2013 (Aneksi A i B)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

"Sl. list APV", br. 47/13 od 5. decembra 2013. godine

Pokrajinska skupštinska Odluka o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2013-2017. godine

Rešenje (o utvrđivanju Izmena Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini)

"Sl. list grada Beograda", br. 63/13 od 10. decembra 2013. godine

Odluka o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 65/13 od 29. novembra 2013. godine

Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 78/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Gadžin Han (za 2014. godinu)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/13 od 6. decembra 2013. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu

Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (na teritoriji Grada Kragujevca)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradske tržnice" Kragujevac o izmenama i dopunama Cenovnika za naplatu pijačnih usluga

Program o osmoj izmeni Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2013. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 19/13 od 5. oktobra 2013. godine

Odluka o finansijskoj podršci učenicima i studentima (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/13 od 22. juna 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu organizovanja dobrovoljnog rada (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač grad (na teritoriji grada Kruševca)

Deklaracija protiv korišćenja, uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO) na teritoriji grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/13 od 24. septembra 2013. godine

Dopuna Kolektivnog ugovora (JP Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo")

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 17-2/13 od 3. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika Gradske skupštine, članova Gradskog veća i upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/13 od 11. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Odluka o usvajanju projektnog zadatka za izradu Strategije razvoja grada Kraljeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća Regionalna radiotelevizijska stanica "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Pančevo u 2013. i 2014. godini

Zaključak (o donošenju Programa pružanja finansijske pomoći socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva za plaćanje usluge grejanja i nabavku energenata za grejanje u 2013. godini)

Zaključak o određivanju naknade članovima Nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 33/13 od 20. novembra 2013. godine

Pravilnik o klubu za stara lica (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 8/13 od 23. oktobra 2013. godine

Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Sombor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i Organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/13 od 4. novembra 2013. godine

Pravilnik o budžetskom računovodstvu (grad Smederevo)

Pravilnik o radu trezora grada Smedereva

Računovodstvene politike (budžeta grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 11/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Loznice

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Loznice

Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Loznice broj: 06-5/12-1-9 od 1. juna 2012. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/13 od 30. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Rešenje o određivanju posebnih parkirališta u gradu Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/13 od 3. decembra 2013. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

Ispravka akata objavljenih u "Službenom listu grada Zaječara", br. 43 od 18.11.2013. godine

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 30/13 od 17. oktobra 2013. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/13 od 23. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/13 od 25. septembra 2013. godine

Odluka o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/13 od 15. oktobra 2013. godine

Odluka o dopuni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/13 od 27. septembra 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/13 od 4. jula 2013. godine

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (prečišćen tekst)

Odluka o nagradi grada Valjeva (prečišćen tekst)

Odluka o obavezi podnošenja poreske prijave (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 34/13 od 29. novembra 2013. godine

Poslovnik Skupštine opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Kikinda", br. 39/13 od 31. oktobra 2013. godine

Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/13 od 11. jula 2013. godine

Statut opštine Inđija (Prečišćen tekst)

"Sl. list CG", br. 56/13 od 6. decembra 2013. godine

Pravilnik o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 110/13 od 16. decembra 2013. godine

Zakon o geološkim istraživanjima