Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125960

Službenih mišljenja: 16396

Sudske prakse: 9318

Modela akata: 853

Obrazaca: 36868

Podzakonskih akata: 93433

Prečišć. tekstova: 28427

Propisa CG: 1855

Propisa R.Srpske: 2252

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 31.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 104/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/18

"Sl. list APV" 58/18

"Sl. list grada Beograda" 114/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/18

"Sl. list grada Kikinde" 31/18

"Sl. list grada Kragujevca" 31/18

"Sl. list grada Kraljeva" 29/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 25/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 51/18

"Sl. list grada Pančeva" 30/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 11/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 21/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 27/18

"Sl. list grada Užica" 45/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 17/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 42/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/18

"Sl. list opština Srema" 31/18

"Sl. list opštine Beočin" 11/18

"Sl. list opštine Inđija" 24/18

"Sl. list CG" 80/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 115/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 104/18 od 28. decembra 2018. godine

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine

Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Pećinski sistem Samar"

Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Tupižnička ledenica"

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2017. godinu

Uredba o utvrđivanju područja "Lukovska Banja"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlaš

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre

Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za ...

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili ...

Pravilnik o obrascu isprave na osnovu koje se vrši prenos hipoteke na brodu ili na karatu broda na drugo lice

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Ivan Živković)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Somaliji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Dragan Županjevac)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu

Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2019. godinu)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/18 od 17. decembra 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/18 od 10. decembra 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova Arapske Republike Egipat o međusobnoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva društvenog razvoja Republike Kazahstan u oblasti omladine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Unije Komora

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti inovacija, inovativne digitalizacije i transfera tehnologije između Vlade Republike Srbije - Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i Kancelarije potpredsednika Vlade Slovačke...

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Sporazum između Republike Srbije i Republike Mjanmarske Unije o recipročnom davanju u zakup nepokretnosti namenjenih smeštaju diplomatsko- konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija

Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju...

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o ispravci datuma stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), sačinjena u Roterdamu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o međusobnoj saradnji i prihvatanju dokumenata izdatih od strane...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Nagoja protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti urbanizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međunarodnom drumskom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanju prirode

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica

"Sl. list APV", br. 58/18 od 6. decembra 2018. godine

Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 114/18 od 11. decembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade (opština Vračar)

Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Vračar

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/18 od 27. septembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Jagodine

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 31/18 od 5. decembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Kikinde za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu...

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/18 od 28. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/18 od 27. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/18 od 24. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca broj 06-8/13-I od 17.12.2013. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 51/18 od 30. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/18 od 26. novembra 2018. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 11/18 od 19. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 21/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/18 od 27. novembra 2018. godine

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 45/18 od 27. novembra 2018. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga (grad Užice)

Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji Grada Užica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/18 od 19. novembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/18 od 19. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja (grad Vranje)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/18 od 15. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. god. (grad Zaječer)

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/18 od 28. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

"Sl. list opština Srema", br. 31/18 od 5. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2019. godinu (opština Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/18 od 11. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list opštine Inđija", br. 24/18 od 26. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 80/18 od 14. decembra 2018. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem Univerzalnog servisa

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 115/18 od 12. decembra 2018. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske