Trenutno u Ekspertu

Propisa: 107382

Službenih mišljenja: 15166

Sudske prakse: 8572

Modela akata: 781

Obrazaca: 30526

Podzakonskih akata: 79357

Prečišć. tekstova: 24173

Propisa CG: 1610

Propisa R.Srpske: 1985

Propisi o javnim nabavkama - novi Zakon i podzakonska akta

Novi Zakon o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 124/12, stupio je na snagu 6. januara 2013. godine a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. Zakona (Registar ponuđača) koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.
 
 
Pored novog Zakona o javnim nabavkama u Ekspert-u se nalaze i sva pripadajuća podzakonska akta:
 
  • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki
  • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
  • Pravilnik o građanskom nadzorniku
  • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
  • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
  • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • Rešenje o davanju saglasnosti na visinu naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa

 

 

U "Informator"-u broj 8/2013 od 25.03.2013. godine detaljno pišemo o novom Zakonu.

 

Tekst Zakona o javnim nabavkama smo početkom januara 2013. godine poslali svim pretplatnicima na časopis "Informator", a možete ga kupiti ovde.